Ann
 

Doktorand
Rum: D854
Tel: 08-16 29 67
E-post: ann.hallner@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Min forskning är främst inriktad mot den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900. I min avhandling tittar jag på hur kvinnlig vänskap och kvinnliga nätverk byggdes upp inom och mellan kvinnorörelsens föreningar, med särskilt fokus på Kristliga föreningen af unga kvinnor (KFUK), och hur detta hade maktackumulerande konsekvenser. Jag har också intresserat mig för trafficking ur ett historiskt perspektiv, även då i samband med den borgerliga kvinnorörelsen och med religion.

Nyckelord: Genus, homosocialitet, systerskap, KFUK, kvinnorörelsen, människohandel

Forskningsprojekt

Homosocialitet och systerskapande i KFUK 1885-1935.

I min avhandling studerar jag hur kvinnlig homosocialitet och systerskap tar sig i uttryck i en kristen kvinnoförening, KFUK, åren 1885-1935. Homosocialitetsteori har tidigare använt på främst män och manliga organisationer för att förklara och synliggöra mäns identifiering med och orientering mot andra män. Inom homosocialitetsforskningen har detta organiserande i manliga, enkönade föreningar setts som rationellt eftersom männen då samlar sina ekonomiska, politiska och sociala resurser (nätverk) som de sedan kan bruka sig av. Kvinnor, menar tidigare forskning, måste däremot organisera sig i heterosociala sammanhang för att få tillgång till makt. Men varför samlas då kvinnor i enkönade organisationer och föreningar? Vad vinner kvinnorna på det? Och går det att applicera homosocialitetsteorin på en kvinnlig förening? Vad händer i så fall med parametrar som makt, nätverkande och resursackumulering? Eller får kvinnlig organisering inte samma makt- och resursalstrande konsekvenser som manlig organisering? Det är detta som jag vill testa på KFUK. Genom att bryta ner studien i två delar: systerskapets innehåll och systerskapets bruk vill jag fokusera på den inre organisationen och på de processer som skapade möjligheter för kvinnligt agerande. Agerande i t ex kvinnofrågan skulle sedan kunna ses i ljuset av och relateras till de samlade sociala, ekonomiska och politiska resurserna KFUK möjliggjorde för de kvinnliga medlemmarna. Om så var fallet, det vill säga...

Valda publikationer

"Från vit slavhandel till trafficking: en studie om föreställningar kring människohandel och dess offer." i Historisk Tidskrift 2009:3.