Johan Svanberg
Johan Svanberg

Docent
Rum: D908
Tel: 08-16 43 69
E-post: johan.svanberg@historia.su.se

Forskningsinriktning

Min forskning har modern inriktning och fokuserar främst migrationshistoria och arbetslivets historia. Huvudsakligen berör mina publikationer andra världskrigets flyktingrörelser, efterkrigstidens migrationer, den svenska och den internationella arbetarrörelsen, samt etniska relationer och integrationsfrågor.

För närvarande bedriver jag projektet ”Mellan facklig internationalism och nationalism. Europeiska marknadsintegrationen och efterkrigstidens migrationer, yrkesinternationaler och svenska fackförbund”. Här studeras dynamiken mellan fackföreningsrörelsens internationella och nationella nivå, bland annat i relation till den ”fria” rörlighetens utveckling. I centrum står metall-, textil- och beklädnadsbranschen.

I mitt senaste projekt, ”Arbetskraftsrekrytering till en könssegregerad arbetsmarknad”, fokuserade jag tyska kvinnor i den svenska beklädnadsindustrin under 1950-talet. Det huvudsakliga syftet var dels att studera hur den segregerade arbetsmarknaden i Sverige (ifråga om kön, etnicitet, ålder och klass) skapades och återskapades i samband med migrationer, dels att undersöka hur sådana sorteringsmekanismer konkret påverkade berörda människor i arbetslivet. Såväl internationella, som nationella och lokala arbetsmarknadsrelationer analyserades.

I min avhandling (2010) studerade jag andra världskrigets flyktingmottagning och den tidiga efterkrigstidens arbetskraftsmigration. Syftet var att analysera hur invandringen och den aktiva rekryteringen av arbetskraft i andra länder påverkade och påverkades av styrkeförhållandet mellan arbetsmarknadens parter. I blickfånget stod migranter från Estland och arbetsplatsrelationerna vid en bilfabrik i södra Sverige.

Tidigare har jag även forskat om jugoslavisk migration till Sverige under slutet av 1960-talet. Det projektet genomfördes i samverkan med en så kallad forskningscirkel, med pensionerade arbetare från både Sverige och Jugoslavien.

 

Valda publikationer

”The Contrasts of Migration Narratives. From Germany to the Swedish Garment Industry during the 1950s”, Journal of Migration History, 2017:1.

Migrationens kontraster. Arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet, Lund 2016.

”Ethnic Encounters, Narratives, and Counter-Narratives. Estonian Refugees in the Swedish Engineering Industry after 1945”, i Mikael Byström & Pär Frohnert (red.), Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930–2000, Lund 2013.

”Labour Migration and the Swedish Labour Market Model. A Case Study of Recruitment of Yugoslav Workers to Svenska Fläktfabriken in Växjö, 1969–1970”, Scandinavian Journal of History, 2011:1. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03468755.2010.540702#

Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska Stålpressnings AB i Olofström 1945–1952, Växjö 2010. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:324823/FULLTEXT01.pdf

”Erfarenheter och sociala minnen, berättelser och motberättelser. Möten mellan svenskar och ester i Olofström efter 1945”, Historisk tidskrift, 2009:4. http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2009-4/2009-4_623-649.htm

”Mellan olika intressen. FFI och europeisk arbetskraftsmigration 1949–1956”, Arbetarhistoria, 2008:2. https://www.yumpu.com/sv/document/view/20393656/ladda-ner-pdf-arbetarhistoria/15