Forskningsprojektets hela titel är ”Nya hem i Sverige - evakuering av Finska krigsbarn under andra världskriget: samtidens syn på föräldra-barnseparationer och allmänhetens vilja att bistå mot bakgrund av svensk neutralitetspolitik.”

Under andra världskriget evakuerades cirka 70 000 barn från Finland till Sverige. Syftet var att skydda dem från kriget och bistå med mat och kläder. Beslutet att genomföra den här transporten var ett enormt åtagande från svensk sida som skulle komma att få både politiska och personliga konsekvenser. Förslaget att transportera barnen till Sverige möttes till att börja med av tvekan ifrån finska myndigheter men trots detta realiserades evakueringarna. En del barn placerades på barnhem men flertalet i fosterhem. I Sverige fanns en tradition av fosterhemsvård och en ständig efterfrågan på fosterbarn. De finska krigsbarnens fosterhemsplacering mer än fördubblade antalet barn i fosterhem under den aktuella perioden.

Evakuering av krigsbarn under andra världskriget genomfördes också i andra delar av Europa under krigsåren. Till skillnad från Sverige problematiserade dock barnexpertisen i t.ex. Storbritannien effekterna av föräldra-barnseparationerna när barn skickades iväg från krigshärjade städer. En rad undersökningar av barnen genomfördes, vars resultat lade grunden för utvecklingen av anknytningsteori. I andra länder som Frankrike betraktades dock barn-föräldraseparationer som mer självklara och evakueringar under kriget väckte inte diskussion på det sätt som skedde i Storbritannien.

Det här projektet undersöker hur svenska myndigheter och frivilligorganisationer argumenterade för och motiverade evakuering av finska krigsbarn, deras på syn på föräldra-barnseparationer och barns bästa, liksom allmänhetens vilja att bistå inverkade på hur finska krigsbarn hanterades i Sverige 1939-1959. I fokus för studien står svenska myndigheters agerande, barnexpertisens överväganden, medias bilder av Finland och allmänhetens motiv att öppna upp sina hem för finska krigsbarn mot en bakgrund av svensk neutralitetspolitik.

Projektet bidrar till kunskap om Sveriges agerande under andra världskriget sett ur ett barnperspektiv som synliggör barns politiska roll i krigstider, men också till insikter om myndigheternas, socialvetenskapernas, medias och allmänhetens roll för politiken kring ensamkommande flyktingbarn på ett mer generellt plan.

Medlemmar i projektet är fil. dr Ann Nehlin (projektledare), Historiska institutionen, Stockholms universitet, fil. dr Johanna Sköld, Tema Barn, Linköpings universitet, docent Ingrid Söderlind, Institutet för Framtidsstudier samt professor Karin Zetterkvist-Nelson, Tema Barn, Linköpings universitet.

Läs mer om projektet FAS project New homes in Sweden (227 Kb) (pdf)