Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid?

I Förmoderna offentligheter undersöker en grupp historiker och idéhistoriker hur gränserna drogs mellan den privata och den offentliga sfären under svensk tidigmodern tid. Vad betraktades som offentligt och hur såg den enskilda ämbetsmannens förhållande till det privata och det offentliga ut? Hur hanterade tjänstemännen offentlighetens gränser och hur uppfattades den enskilda aktörens agerande i den politiska offentligheten? I studiet av äldre tiders offentligheter framträder våra nutida ofta slentrianmässiga och ideologiskt präglade uppfattningar i ny belysning.

I boken medverkar historiker och idéhistoriker från en rad lärosäten bland annat flera forskare från Historiska institutionen.

Titel: Förmoderna offentligheter: Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830

Utkommer på Nordic Academic Press 2014-06-30

Läs mer om boken på förlagets hemsida här.

Läs mer om Oskar Sjöströms forskning här.