Sven Liljas mijöhistoriska projekt Förmoderna kustmiljöer har nu utkommit med sin tredje och sista projektrapport. Rapporten har titeln: Fiske, jordbruk och klimat i Östersjöregionen under förmodern tid. Projektet Förmoderna kustmiljöer. Rapport 3.
Den kan hittas i fulltext via följande länk: http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:477376

Om projektet

Projektet »Förmoderna kustmiljöer« handlar om samspelet mellan kustmiljöernas förändring och människornas liv huvudsakligen under de senaste 1500 åren. Projektet ställer naturprocesser mot samhälleliga förändringar i ett försök att förstå samspelet mellan människa och miljö. Projektet har lagts upp som en samverkan mellan forskare från historia, arkeologi och geografi, och det har hvudsakligen varit inriktat på jämförande studier mellan Södertörns kustområden och Estland, särskilt Ösel. Denna rapport är den tredje och sista. Den ger en sammanfattning av de övergripande projektresultaten, men innehåller också några empiriska och syntetiska studier av Sven Lilja, Peter Norman (arkeolog) och Bengt Windelhed (geograf). Liljas undersökning behandlar sambandet mellan klimatsvängningar, sköredutfall och social utveckling huvudsakligen i stockholmsregionen under tidigmodern tid.

Tidigare rapporter

De två andra rapporterna finns också tillgängliga i fulltext på följande länkar:
- Rapport 1, 2006. Människan anpassaren - människan överskridaren: rapport från projektet: Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800.
(http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:16659)

- Rapport 2, 2008. Leva vid Östersjöns kust: en antologi om naturförutsättningar och resursutnyttjande på båda sidor av Östersjön ca 800-1800 : rapport 2 / från projektet Förmoderna kustmiljöer, naturresurser, klimat, och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt.
( http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:213729)

Läs mer om: Sven Liljas forskning