Foto: Jim Hansson, Statens Maritima Museer
Foto: Jim Hansson, Statens Maritima Museer

Introduktion

Vid den svenska örlogsflottans historiska baser i Stockholm, Karlskrona samt Sveaborg i Finland finns ett stort antal sänkta örlogsfartyg från 1500-talet och framåt. Fartygen har utrangerats och sänkts som utfyllnad eller avspärrningar och finns nu bevarade som vrak; det rör sig om åtminstone ett hundratal fartyg. Trots att det i många fall handlar om namnkunniga skepp som kan kopplas till historiska händelser och trots det otvivelaktiga kunskapsvärdet har någon samlad inventering, dokumentation eller fördjupad forskning kring dessa vrak aldrig gjorts. De har heller aldrig fått någon särskild uppmärksamhet som fornminnesplatser.

De utrangerade ”glömda” fartygen i och runt tre svenska örlogsbaser är en utmärkt utgångspunkt för att studera Sveriges glömda flotta i en vidare mening. Det projekt som vår workshop syftar till att initiera vill lyfta fram de ”glömda” aspekterna av flottans historia. Utöver de sänkta fartygen (marinarkeologiskt perspektiv) vill vi studera den offentliga minneskulturen om flottan (kulturarvsforskningsperspektiv) och historieskrivningen om flottan (historiografiskt perspektiv). Projektet ska generera ny kunskap genom att ta fram och beforska nytt källmaterial i form av marinarkeologisk dokumentation, arkivhandlingar, resultat av naturvetenskaplig provtagning, samt kulturella uttrycksformer som utställningar, etc. Kronologiskt syftar projektet främst att fokusera på flottans historia under segelfartygens tid, cirka 1520-1850, då de sänkta fartygen är som mest relevanta som studieobjekt. Men kulturarvsforskningsperspektivet och det historiografiska perspektivet kan med fördel sträcka sig in i nutid.  

Syfte

Workshoppen ”Den glömda flottan” vill kartlägga den befintliga forskningen om sänkta fartygen och de försummade aspekterna av flottans historia utifrån de tre skisserade perspektiven. Workshoppen vill generera nya frågor utifrån en tvärvetenskaplig kontaktyta; vi bjuder in representanter för marinarkeologi, kulturarvsforskning, etnologi och historia. Den syftar även till att bygga upp ett kontaktnätverk mellan svenska och finska universitet och kulturarvsinstitutioner inom det maritima området. Slutligen vill den initiera ett större forskningsprojekt om Den glömda flottan som planeras att pågå från 2020 framåt.
Organisation

Workshoppen organiseras gemensamt av Centrum för maritima studier vid Stockholms universitet och Statens maritima museer. Organisationen kommer att stå för deltagarnas resekostnader och logi i Karlskrona.

Vill du delta i workshopen skicka paper abstract senast den 15 december 2018

till Leos Müller (CEMAS) leos.muller@historia.su.se
eller Andreas Linderoth (SMM) andreas.linderoth@maritima.se

 

Stockholm, 2 oktober 2018