Styrelsen har ansvar för att övervaka budget samt att besluta om långsiktiga och övergripande strategiska satsningar. På styrelsens bord ligger även att i samråd med forskningsledaren ta fram en handlingsplan för verksamheten för varje kalenderår. Styrelsen har också ansvar för att se till att verksamheten kan drivas långsiktigt genom att upprätthålla kontinuitet i centret. Ett visst ansvar för den externa kommunikationen, till exempel med strategiska samarbetspartners, ligger också på styrelsen, då främst på ordföranden.

Forskningsledaren, Leos Müller, har ansvar för den löpande verksamheten – som består av forskning, centrets maritima seminarium samt anordnande och deltagande i konferenser och workshops – och handlingsplanens implementering. Han har vidare befogenhet att efter eget huvud söka mindre projektstöd samt att knyta kontakter med strategiska samarbetspartners. Vidare ska forskningsledaren avrapportera budgetärenden till styrelsen och hålla denna informerad om den löpande verksamheten. Forskningsledaren har närvarorätt vid styrelsemötena men ingen beslutsrätt.

Centrumssekreteraren har ett övergripande ansvar för centrets administration. En central del i detta är kommunikationen. Centrumssekreteraren har det övergripande ansvaret för den interna kommunikationen (korrespondens via e-post & brev, protokoll m.m.) och ansvarar för att verkställa den externa kommunikationsstrategin (uppdatering av hemsidan, utskick via e-post & brev, sociala medier som Facebook och Twitter m.m.) som styrelsen och forskningsledaren beslutar om. Centrumssekreteraren har närvarorätt vid styrelsemötena men ingen beslutsrätt.

Ett gemensamt ansvar ligger på styrelseordföranden och forskningsledaren att arbeta för att dra in externa medel till verksamheten.