närbild av kompassstjärna från 1500-talskarta

Styrelsen 

 • Består av 8 medlemmar.

 • Ansvarar för centrumets budget

 • Tar fram en årlig verksamhetsplan för centrumet i samråd med forskningsledaren

 • Beslutar om långsiktiga och strategiska samarbeten

 • Har visst ansvar för extern kommunikation, till exempel med strategiska samarbetspartners

 • Ansvarar för att centrumets verksamhet kan bedrivas långsiktigt.

 • Läs mer om styrelsen här

 

Forskningsledaren 

 • Ansvarar för CEMAS forskning, de Maritima seminarierna, organisation av och deltagande i konferenser, seminarium och annan verksamhet

 • Verkställer den årliga plan som styrelsen beslutar om

 • Avrapporterar till styrelsen om budgetärenden och centrumets verksamhet

 • Har rätt att närvara vid styrelsemöten men ingen beslutsrätt. 

 • Den nuvarande forskningsledaren är Leos Müller.

 

Centrumsekreteraren

 • Har övergripande administrativt ansvar

 • Ansvarar för den interna kommunikationen, som korrespondens och protokoll

 • Verkställer den externa kommunikationsstrategi vilken beslutas av styrelsen och forskningsledaren. Detta inkluderar att uppdatera hemsidan, sociala medier, och utskick med e-post och brev

 • Har närvarorätt vid styrelsemöten men ingen beslutsrätt. 

 • Den nuvarande centrumsekreteraren är Elin Heppling