Annika Sandén
Annika Sandén

Docent (in english below)
Rum: D886
Tel: 08-674 71 16
E-post: annika.sanden@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Min forskning behandlar vardagens villkor och skiftningar under det svenska 1500- och 1600-talet. Jag intresserar mig för hur samhället organiserades och fungerade på lokal nivå, hur människor samspelade med varandra, vilka konflikter som uppstod, hur de drevs och löstes. I avhandlingen Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping 1600–1620 (2005) liksom i senare studier tas utgångpunkten i ett social– och kulturhistoriskt perspektiv. I Missdådare: brott och människoöden i Sverige runt 1600 (2014) analyseras vardagsnära förhållanden, såsom människors vanor, normer om rätt och fel, om ära och skam.

I senare studier har samhällets utstötta kommit att särskilt studerats. Monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, placerar bödeln i ett socialt och kulturellt sammanhang. Den är en studie om tillhörighetens gränser och villkor, hur dessa upprätthölls och tog sig uttryck i det lokala.

Forskningsprojekt: Lust, lek och spel under svensk stormaktstid. Utkommer som monografi 2020 på Atlantis förlag.

Nyckelord

Tidigmodern tid, hushåll, normer, sociala förhållanden, religion, gränsdragningar

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

Publikationer i urval:

Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal. Atlantis, 2016.

Missdådare: brott och människoöden i Sverige omkring 1600, Atlantis 2014.

Usla, elända och arma - samhällets utsatta under 700 år (red. Annika Sandén och Sofia Holmlund). Natur och kultur, 2013.

Mot undergången: ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid, tillsammans med Erik Petersson, Stockholm: Norstedts 2012.

”Liv i dödens närhet. Inledning tema döden”, Historisk tidskrift 2011:3

”Medkänslans makt och gränser: Nya linjer i känslornas historia”, tillsammans med Joachim Östlund, Historisk tidskrift 2010:4

”Och den 3 mars avhöggs han vid galgen och där begrovs”, Döden som straff: Glömda gravar på galgbacken, (red) Titti Fendin, Östergötlands länsmuseum 2008.

Webb

Annika Sandéns webbplats

 

Annika Sandén

Docent
Room: D886
Phone: +46 (0)8 674 71 16
E-mail: annika.sanden@historia.su.se

Research

My research deals with the everyday conditions and shifts in the Swedish 1500s and 1600s. I'm interested in how society was organized at the local level, how people interacted with each other, what kind of conflicts arose, how they were driven, and dissolved.

The thesis Urban Community resources and conditions: societal and welfare efforts in Linköping 1600-1620 (Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping 1600–1620 Linköping 2005) as well as recent studies uses a social and cultural perspective. In The miscreants: crimes and human destinies in Sweden around 1600, (Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 Stockholm 2014) analyzes six different crime investigations. Fascinating in themselves, they also reveals a great deal of everyday conditions, such as people's habits, standards of right and wrong, of honor and shame.
In recent studies, the outcasts of society has come into specific focus. The monography The executioners. Life, death and shame in Swedish 1600s, Stockholm 2016 (Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal), placies the executioner in a social and cultural context. It is a study of social boundaries in local community and how people maintained and manifested their belonging in the local.

Key words

Early modern Sweden, houshold, justice, norms, believing systems, social boundaries

Publications

Link to Swepub (National Library of Sweden).

Web

Link to Annika Sandéns site