Bo
 

Fil. dr
Rum: D 995
Tel: 08 16 27 04
E-post: bo.persson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Levnadsförhållanden och sociala och politiska relationer i skogsbygden under de senaste tvåhundra åren står i fokus för mitt intresse. Jag har tidigare främst intresserat mig för relationerna på skogsbrukets arbetsmarknad, t.ex. förhandlingar och konflikter mellan fackföreningar och arbetsgivareorganisationer, arbetarskyddets utveckling och lokalsamhällets roll i dessa relationer. Under senare år har mitt intresse vidgats både kronologiskt och tematiskt. Den moderna skogsindustrins ankomst under mitten av 1800-talet och dess mer än hundraåriga närvaro i skogsbygden har intresserat mig. Här har jag bland annat i flera år arbetat inom det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Flexibilitet som tradition - näringar och kulturmönster i norrländsk skogsbygd under tusen år". En övergripande fråga för mig har varit vad denna förändring inneburit kortsiktigt och långsiktigt när det gäller nya möjligheter och nya svårigheter för lokalbefolkningen både ekonomiskt och politiskt? Jag har studerat frågor som ägande och nyttjande av nya resurser och gamla resurser som nu fick nytt värde (t ex lönearbete och skogsmark), entreprenörskap, skogsböndernas organisering samt politisk makt och inflytande över lokalsamhället.

På senare år jag också börjat intressera mig för ett helt annat fält: populärkultur ur ett politiskt historiskt perspektiv.

Nyckelord: ägande, arbetsliv, politisk kultur, lokalsamhälle, skogsbygd, Norrland

Forskningsprojekt

Byn och bolaget - samverkansformer och konflikter rörande skog och politiskt inflytande 1830-1980.

Skogsböndernas organisering under 1900-talet.

Politisk populärmusik i Östeuropa under kalla kriget.

Valda publikationer

Skogens skördemän. Skogs- och flottningsarbetareförbundets kamp för arbete och kollektivavtal 1918-1927, Arkiv avhandlingsserie 37 : Lund, 1991. 228 sid.

Arbetarskyddet i skogsbruket - från tjugotalet till åttiotalet, Arbetarskyddsnämnden : Stockholm, 1993. 158 sid.

"Lokalistisk fackföreningspolitik. Ett fackligt alternativ för landsbygdens grovarbetare", Arbetarhistoria. Meddelanden från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek nr 55 (1990). 10 sid.

[Tillsammans med Maths Isacson] "Skogen och lagen. Identitet och kollektivt handlande i skogsbygden 1820-1930", i Makt och moral. En vänbok till och med Klas Åmark, red. Eva Blomberg m.fl., Linköping, 1998, s. 125-160.

"Changing Sex, Changing Gender. Lumberjacks, Female Cooks and Occupational Safety", in Work Life, Work Environment and Work Safety in Transition. Historical and Sociological Perspective on the Development in Sweden during the 20th Century, ed. Annette Thörnquist, Work life in transition 2000:9, Arbetslivscentrum, Stockholm, 2001, s. 105-123.

[Tillsammans med Anna Eriksson-Trenter] "Landskap och juridik. Avvittringen och äganderätten under 1800-talet", Periferins landskap. Historiska spår och nutida blickfält i svensk glesbygd, red. Ella Johansson, Nordic Academic Press, Lund 2002, s. 205-234.

"'Piggen' - Om flexibelt företagande i norrländsk skogsbygd", Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 50 (2005).