Fil. dr. (in english below)
E-post: charlotta.forss@historia.su.se

Forskningsintressen

 • Världsbilder och identitet
 • Historisk kartografi
 • Vetenskaps- och kunskapshistoria, speciellt historisk geografi och medicin
 • Resande, kolonialism och diplomati
 • Tidigmodern historia, ca. 1500–1800
 • Metod och teori, med fokus på begreppshistoria och kunskapshistoria

Min forskning handlar om hur människor historiskt har förstått sin omvärld. I mötet mellan kulturhistoria och vetenskapshistoria undersöker jag hur människor värderat information och skapat en förståelse för hur deras värld såg ut och fungerade. Jag arbetar med ett brett material bestående av bland annat kartor, reseberättelser, vetenskapliga verk och brev från – i huvudsak – 1600-talet och 1700-talet. Materialet kommer från norra halvklotet: Sverige, norra Europa och Amerika.

Jag är bibliografisk redaktör för tidskriften Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography och tar tacksamt emot alla tips på nya vetenskapliga publikationer inom det kartografihistoriska fältet.

Geografiska begrepp och historisk kartografi

Jag är fascinerad av hur människor vid olika tidpunkter och platser tänkt sig att världen sett ut. Vilka geografiska begrepp användes för att beskriva världen i olika sammanhang? Vad fanns på Nordpolen? Var uppfattade man att gränsen mellan Asien och Europa gick? Det här är frågor som handlar om hur människor historiskt läst och rest, bearbetat och spridit geografisk kunskap, men det är i minst lika hög grad frågor som berör maktrelationer, kultur, politik och religion. Uppfattningar om gränser och tillhörighet är nära sammankopplade med plats – och hur en världskarta ser ut är nära sammankopplat med hur ett samhälle tänker sig att kunskap skapas och legitimeras.

Min doktorsavhandling, försvarad mars 2018, handlar om världsdelsbegreppen och geografisk kunskap i 1600-talets Sverige. Jag driver ett pågående bokprojekt om begreppet ”Norr” i historisk kartografi och reseberättelser, ca. 500 till 1850. Under 2018-2019 har jag vid Bodleianska biblioteket (University of Oxford, England) ett forskningsprojekt om Olof Rudbecks fascinerande kartografi.

Hälsa och moral i tidigmoderna badstugor

Hur människor förstått sin omvärld handlar också om hur man kopplat olika typer av kunskap till frågor om rätt och fel, vad som är nyttigt och vad som är farligt. Jag undersöker denna typen av kunskapsskapande genom ett studie av föränderliga uppfattningar om hälsa och moral i relation till bastubadande. Undersökningen sträcker sig över två hundra år av Sveriges historia, ca. 1600–1800. Badstugan var under majoriteten av denna tid en del av stadens och landsbygdens miljö. Samtidigt var bastubadande en aktivitet som under 1600- och 1700-talen i Sverige i ökande grad kom att associeras med otillåten sexualitet, överdådiga fester och smittspridning. Denna dubbelhet gör badstugan till en givande utgångspunkt för att diskutera hälsa och moral som historiska fenomen, det vill säga föränderliga över tid och skapade i specifika sammanhang.

Min forskning om hälsa och moral i tidigmoderna badstugor är finansierat av Vetenskapsrådet och förlagt till Stockholms universitet, Åbo Universitet, University of Cambridge och University of Oxford. Projektet pågår under perioden 2019 till 2022.

Charlotta Forss

Phd in History
E-mail: charlotta.forss@historia.su.se

Research interests

 • Worldviews and identity
 • History of cartography
 • History of science and knowledge, especially relating to geography and medicine
 • Travel, colonialism and diplomacy
 • Early modern history, ca 1500–1800
 • Methodology and theory, with a focus on conceptual history and the history of knowledge

My research explores how people in the past have conceptualized the world and their place in it. At the intersection between cultural history and the history of science, I research how people have valued and legitimated information about what the world looked like. I work with a broad range of sources, from historical cartography and scholarship to travel diaries, letters and court records. The primary focus of my research is the early modern period, and especially the seventeenth and eighteenth centuries. The material I work with stem mostly from the Northern hemisphere: Sweden, Northern Europe and America.

I am bibliographical editor for Imago Mundi: The International Journal for the History of Cartography. I am grateful for all recommendations of new publications within the academic field of history of cartography.

Geographical concepts and the history of cartography

I am fascinated by how people at different points in time and parts of the world have conceptualised their physical surroundings. What geographical concepts were used to describe the world in different settings? What was the relationship between concepts such as the mythical Magellanica and the North Pole? Where was the border between Europe and Asia thought to be? Questions such as these highlight how humans historically have collected, reasoned about and valued different forms of knowledge. Equally, questions about geographical worldviews lay bare power relations, politics and religion. Conceptions about borders and belonging are closely intertwined with conceptions about place – and the character of a world map is closely intertwined with how a society values information.

My doctoral thesis, defended in March 2018, investigates the meaning of the continents and the making of geographical knowledge in seventeenth-century Sweden. I am currently pursuing a book project about the idea of the North in cartography and travel writing, ca 500 to 1850. During 2018 to 2019 I am Associate Researcher at the Bodleian Library, University of Oxford, where I work on a research project about the fascinating cartography of the seventeenth-century savant Olof Rudbeck.

Health and morality in early modern saunas

How people have understood their surroundings is also closely related to how different kinds of knowledge has been tied to ideas about right and wrong, what is healthy and what is not. I explore this aspect of knowledge making through a study of changing notions of health and morality in relation to sauna going in Sweden, ca 1600 to 1800.

As people entered the sauna, tensions about health regimens and moral behaviour came to the fore. The state tried to control frivolous undress and sumptuous bath feasts, yet sauna going continued. And while authorities worried about the spread of disease, the sauna was also central for practicing medicine. This tension makes the Swedish sauna an ideal framework for analyzing the transformative early modern developments in the fields of health and morality.

This three year research project about health and morality in the early modern sauna is funded by the Swedish Research Council and placed at Stockholm University, University of Turku, University of Cambridge and University of Oxford.

Urval av publikationer / Selected publications

Böcker:

Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln 1719, med Joachim Scherp (Setterblad förlag: Stockholm, 2019).

The Old, the New and the Unknown: The continents and the making of geographical knowledge in seventeenth century Sweden (Doktorsvahandling, Illoinen Tiede: Turku, 2018).

Artiklar i tidskrifter och kapitel i antologier:

‘Avhandlingar och internationalisering’, med Mari Eyice, Historisk Tidskrift (Kommande, våren 2019)

‘A state of undress: revisiting the early modern Swedish sauna’ NOTCHES – (re)marks on the history of sexuality (19 mars 2019: http://notchesblog.com ).

‘The 27th International Conference on the History of Cartography, Belo Horizonte, Brazil, 9–14 July 2017’, with Jeremy Brown Imago Mundi, 70:1 (2017), sid. 114–119.

Svenskarna i Osmanska riket, red. Åsa Karlsson, Klas Kronberg & Per Sandin’ bokrecension i Karolinska förbundets årsbok (Stockholm, 2016).

‘Kartläggningen av kolonin Nya Sverige’ Kart och Bildteknik nr 2 (2016).

‘Världen från ett annat perspektiv: två svenska kartor från 1600-talet’ Kart och Bildteknik nr 2 (2015).

‘The Eye of History: Geography and Perceptions of the Continents in Seventeenth-Century Swedish Maps, Travel Narratives and Scholarly Literature’ Imago Mundi 66:1 (2013), sid. 134–136.

‘En värld av kartor: Atlasverk och kartor i stormaktstidens Sverige’ Biblis: kvartaltidsskrift för bokvänner nr 63 (2013), sid. 18–27.

‘Den tillfälliga omvärlden: Sverige, Norden och Europa i 1600-talets svenska tillfälleslitteratur’ in Ågren, Henrik ed., Goda exempel: Värderingar och världsbild i tidigmodern svensk sakprosa och tillfällesdikt (Uppsala, 2010).