Elin Malmer
Elin Malmer

Fil. dr
E-post: elin.malmer@historia.su.se

Forskningsinriktning

Mina forskningsområden är kristendom och sekularisering samt krigsmakt och genus i ett historiskt perspektiv. Jag har publicerat ett flertal uppsatser om de väckelsekristnas historia i Sverige med fokus framför allt på mission och verksamhet bland unga människor.

Jag disputerade 2014 vid Stockholms universitet på en avhandling om väckelsekristen soldatmission bland värnpliktiga män. Jag visade där hur soldatmissionärernas religiösa aktivism underbyggde deras institutionsbyggande vid de militära förläggningsplatserna. Vidare diskuterade jag soldatmissionens förmedling av ett patriarkalt arv från äldre tid tillsammans med en tidstypisk idealiserad syn på hemmet. Avhandlingen berörde också utbytet mellan samhällets militära och civila sfärer. Metodologiskt tillämpade jag ett diskursanalytiskt angreppssätt, där jag studerade aktörernas språk tillsammans med sociala och materiella förhållanden.

Efter disputationen har jag bland annat inriktat mig på forskning om svenska officerares organiserade broderskap under 1800-talet. De sammanslutningsformer jag studerar är dels officerskassor som hörde till mässarna på regementsnivå, dels militärföreningar knutna till krigsmaktens regionala indelning. Med homosocialitet som analysverktyg undersöker jag hur broderskapen fungerade i krigsmaktens sociala organisering, i befästandet av officerarnas sociala position och i förmedlingen av militärt yrkeskunnande. Jag har också påbörjat forskning om söndagsskolans utveckling i Sverige under 1900-talet. Det var en kristen frivilligverksamhet för barn och yngre tonåringar, som nådde sin storleksmässiga kulmen vid 1950-talets början. Jag intresserar mig för orsakerna till söndagsskolans starka ställning på den ideella barnverksamhetens område, och för söndagsskolans betydelse och funktion under det moderna svenska samhällets framväxt. 

Publikationer

Länk till litteraturlista från SwePub (Kungliga biblioteket)