Professor (in english below)
Rum: D824
Tel. 08-16 26 02
E-post: karin.sennefelt@historia.su.se

Forskningsområden

  • tidigmodern tid
  • socialhistoria
  • kulturhistoria
  • materiell kultur, visuell kultur, plats, kroppen

Forskningsinriktning

Min forskning inriktas på social- och kulturhistoria i Sverige under tidigmodern tid, med betoning på vardagens historia. Jag intresserar mig särskilt för kroppen, rumsliga praktiker och materiell kultur under tidigmodern tid. Till det kommer att jag tycker att historisk teori och metodutveckling är väldigt intressant. Jag arbetar för närvarande med två projekt. Det första undersöker hierarkier och skapandet av åtskillnad mellan grupper i det tidigmoderna svenska samhället. Det andra undersöker hur den tidigmoderna religiösa världsbilden påverkade kroppen, och hur kroppen i sin tur formade religiösa erfarenheter och upplevelser. I tidigare projekt har jag studerat protester, manlighet och politisk kultur i frihetstidens Sverige, samt identifieringens sociala praktiker i Sverige och de amerikanska kolonierna ca 1650-1850.

Med början hösten 2016 är jag koordinator för Humanistiska fakultetens forskarskola Kroppslighet i teori och praktik, läs mer här.

Nyckelord: tidigmodern tid, socialhistoria, kulturhistoria, materiell kultur, visuell kultur, plats.

Forskningsprojekt

Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2013–2016.

Ordet blev till kött: kroppen i protestantisk kultur 1600–1750, finansierat av Vetenskapsrådet 2016–2019.

 


Karin Sennefelt

Professor
Rom: D824
Phone: +46 (0)8 16 26 02
E-mail: karin.sennefelt@historia.su.se

Research interests

I am a cultural and social historian of early modern Europe with an emphasis on the history of the everyday, spatial practices, material culture and the body. To this I am interested in cultural and social theory and the development of historical methodology. I am currently completing a monograph that investigates the ‘modes of seeing’ that underlay the understanding of how social order was to be seen and enacted. In 2016, I begin work with a project on the significance of corporeal religious experience for understanding how the early modern world worked.

I am also coordinator of the Faculty of Humanties Doctoral School on Corporeality in Theory and Practice.

In previous projects I have studied protest, masculinity and political culture in eighteenth-century Sweden, and the social processes of identification in Sweden and early America c. 1650–1850.

Current research

Seeing and enacting social order: cultures of difference in early modern Sweden funded by Riksbankens Jubileumsfond.

The Word made Flesh: The Body in Protestant Culture, 1600–1750 funded by the Swedish Research Council.

Publikatoner i urval/Select publications

”Ordering Identification: Migrants, Material Culture and Social Bonds in Stockholm, 1650–1720”, Migration policies and Materialities of Identification in European Cities. Papers and Gates, 1500-1930s, eds Hilde Greefs & Anne Winter, Routledge, 2018.

“Det omoderna självet tittar på saker. Reflektioner utifrån Christer Ahlbergers artikel i HT 2014:2”, Scandia 2015:2 Supplement.

 “A discerning eye: Visual culture and social distinction in early modern Stockholm”, Cultural and Social History, 12:2 2015.

Fråga föremålen: Handbok till historiska studier av materiell kultur, ed. with Anna Maria Forssberg (Studentlitteratur, 2014).

”Runaway colours: Recognisability and categorization in Sweden and early America, 1750–1820”, Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans, ed. G. Rydén (Ashgate 2013).

”Wine, corruption and the politics of intoxication in eighteenth-century Stockholm”, ed. Phil Withington, Past & Present Supplement, 2013.

Politikens hjärta. Medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm, (Stockholmia förlag 2011). 2nd edition 2015

Scandinavia in the Age of Revolutions: Nordic Political Cultures, 1740–1820, ed. with Michael Bregnsbo, Pasi Ihalainen & Patrik Winton (Ashgate 2011).

”The politics of hanging around and tagging along: Everyday political practice in eighteenth-century Stockholm”, The Politics of Gesture, ed. Michael J. Braddick, Past & Present Supplement 2009.

”Citizenship and the political landscape of libelling in Stockholm, c. 1720–1770”, Social history 33:2 2008.

”Social and Political Thresholds in Stockholm, c. 1720–1770”, Urban history 35:2 2008.

Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur, (Gidlunds förlag, 2001, diss. Uppsala). Länk till fulltext här.