Globaliseringen tog fart under tidigmodernperiod och utmanade religiösa och kulturella föreställningar i hela världen. Samtidigt levde människor fortfarande i samhällen byggda på beständiga sociala band - familjer, hushåll, skrån och likande gemenskaper - där heder och ära liksom kontakten med det gudomliga präglade människors vardagsliv.

För alla oss som arbetar med perioden  är det naturligt att fundera över kontinuitet och förändring, och problematisera såväl det ”moderna” som det ”tidigmoderna”.

Institutionens forskning

På historiska institutionen arbetar drygt ett tjugotal forskare - både doktorander och disputerade - med tidigmodern tid. Våra intressen spänner över såväl politiska, sociala, ekonomiska som kulturella förhållanden. Här finns forskare som studerar t.ex. 1500-talets konflikter mellan allmoge och överhet, hovbaletter under 1600-talet samt 1700-talets kosmopolitiska miljöer i Asien.

Projekt som drivs vid institutionen fokuserar bland annat på militära förhållanden, tidens visuella representationer, samhällets utstötta samt hur föreställningar om genus och kön hanterades i praktiken.

Området bedriver också en rad samarbeten, både inom institutionen som nationellt och internationellt. Länkar till seminarier, projekt och nätverk ser ni till höger.

Kontaktpersoner: Karin Sennefelt, Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson