Samarbetet har bedrivits med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och vi har regelbundet arrangerat workshops och seminarier med inbjudna gester.

Studier av samhällen

Huvudsyftet har varit att problematisera och utveckla teorier för studier av förmoderna samhällen, med särskilt fokus på politisk kultur. Vi behöver förstå förmodern politik på dess egna villkor, också för att skapa en bredare förståelse av samtida problem: sviktande legitimitet för politiska institutioner och partier, religiösa och etniska konflikter, nationalstaters upplösning.

Vi vill bygga upp en livskraftig forskningsmiljö som kan fungera som en plattform och på sikt generera nya forskningsprojekt.

Publikationer

Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige, Mats Hallenberg och Magnus Linnarson (red.), Nordic Academic Press, Lund, 2014

Förmoderna offentligheter. Arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830, Leif Runefelt och Oskar Sjöström (red.), Nordic Academic Press, Lund, 2014