Joakim Scherp (in english below)
Forskare
E-post: joakim.scherp@historia.su.se
Tel: 08 6747111

Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum  D904

Disputerade i historia år: 2013 vid Stockholms universitet

Forskningsområden

  • Tidigmodern historia
  • Politisk historia
  • Statsbildning
  • Socialhistoria

Pågående forskning

VR-finansierat projekt om tjänstefolk under stormaktstid och tidig frihetstid, bestående av en demografisk studie av tjänstefolkets andel av befolkningen, en undersökning av de politiska processerna som ledde till lagstiftningen som reglerade – eller var tänkt att reglera –tjänstefolkets anställningar samt en undersökning om i vilken mån pigor och drängar deltog som jämställda aktörer på häradstingen.

Forskning

Mitt huvudintresse rör den svenska demokratins tidigmoderna rötter, utifrån olika perspektiv. Dels är jag intresserad av i vilken utsträckning aktörer från samhällets lägre skikt deltog i beslutsfattande på riksdagen och på tingen. Dels är jag intresserad av hur det politiska systemet fungerade. Samspelet mellan aktörerna och regelverket hamnar också i fokus: vilka formella och informella regler styrde beslutsfattandet, och hur påverkades/påverkade aktörerna dessa regler? Vilka ideologiska och organisatoriska förutsättningar möjliggjorde och/eller försvårade politiskt deltagande för breda grupper i det tidigmoderna svenska samhället? De politiska institutionernas samverkan med uppbyggnaden av den svenska staten är också ett forskningsintresse. Det politiska motståndet mot krigspolitiken under stormaktstiden har jag undersökt i ett par artiklar. Tidsmässigt har jag rört mig mellan 1610-talet och 1730-talet.

I media

Drottning Kristinas återkomst
Filmad föreläsning på Kulturhuset i Stockholm från februari 2013.

Rummen där historia skapades
Medverkan i Vetenskapsradion Historia, Sveriges radio P1, 12 mars 2015.

Publikationer

http://swepub.kb.se/hitlist?d=swepub&q=joakim+scherp&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Joakim Scherp

Title and position:

Ph. D in History, Stockholm University, Researcher

Research Areas:

  • Early modern history
  • Political history
  • State-building
  • Social history

Ongoing research:

Project concerning Swedish rural servants during the late 1600’s and early 1700´s, consisting of a demographic investigation, a study of the political processes behind the legislation regarding farm labourer and a study of whether male and/or female servants took part in the judicial negotiations of the local courts.

Publications:

http://swepub.kb.se/hitlist?d=swepub&q=joakim+scherp&f=simp&spell=true&hist=true&p=1