Jonas
 
 

Docent
Tel: 010-709 31 56
E-post: jonas.nordin@kb.se

Sedan 2007 arbetar jag på Kungl. biblioteket men jag har kvar handledningsuppdrag och en del andra funktioner på Stockholms universitet.

Forskningsinriktning

Min forskning har haft tonvikten på 1600- och 1700-talet. Den har omfattat politisk historia, rättshistoria och kulturhistoria i bred mening. Jag är dessutom road av bildanalys, vilket kommer till synes i flera av mina böcker.

Min doktorsavhandling, Ett fattigt men fritt folk (2000), handlade om nationella och politiska föreställningar i Sverige under stormaktstiden och frihetstiden. I den kan man läsa om svensk provinspolitik, om karolinsk krigspropaganda, om privilegiestriderna vid frihetstidens slut och en hel del annat.

Jag har också gett ut en kommenterad faksimilutgåva av Certamen equestre (2005), ett bokverk som behandlar Karl XI:s trontillträde 1672 och de firanden som då ägde rum i Stockholm.

Frihetstidens monarki (2009) handlar om monarkins funktion och ställning under frihetstiden. Det är även en socialhistorisk undersökning, där jag studerar vad vanliga undersåtar hade för politiska föreställningar under 1700-talet.

Versailles – slottet, parken, livet (2013) är ett försök till totalsyntes över fest och vardag i Europas mest berömda barockpalats under l’ancien régime. Här har jag försökt att ta ett tvärvetenskapligt helhetsgrepp med utgångspunkt i en plats och de människor som vistades där.

Ett tema som jag behandlat i såväl avhandlingen som flera artiklar är relationen mellan de båda riksdelarna Sverige och Finland före 1809. I övrigt har jag skrivit allt från biografiska till trädgårdshistoriska artiklar. Jag har haft flera redaktörsuppdrag, bland annat för Historisk tidskrift 2006–2008. Jag anser att humanvetare bör tillföra kunskap till samhällsdebatten och medverkar därför regelbundet i media och andra utåtriktade sammanhang.

För närvarande skriver jag på en bok om Erik Dahlbergh och den topografiska bilden under 1600-talet tillsammans med Börje Magnusson.

Jag förbereder också flera olika texter om tryckfrihet och politisk kultur under 1700-talet.

Nyckelord: tidigmodern tid, politisk mentalitetshistoria, kulturhistoria, idéhistoria, rättshistoria

Forskningsprojekt

”Erik Dahlbergh och den topografiska bilden under 1600-talet”

”Nya perspektiv på 1766 års tryckfrihetsförordning”

”Lese-majesty crime in early-modern Sweden”

”Pamflettlitteraturen och frihetstidens politiska kultur”

Valda publikationer

Monografier

Versailles – slottet, parken, livet (Stockholm: Norstedts, 2013)

Frihetstidens monarki. Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige (Stockholm: Atlantis, 2009)

Certamen equestre. Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld Karl XI’s Carousel for his Contemporaries and for Posterity (Stockholm: Byggförlaget, 2005)

Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Eslöv: Symposion, 2000)

Antologier

Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid (Lund: Mediehistoriskt bibliotek, 2014), red. tillsammans med Otfried Czaika & Pelle Snickars

Organizing history. Studies in honour of Jan Glete, (Lund: Nordic Academic Press, 2011) red. tillsammans med Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg & Orsi Husz

Artiklar/bokkapitel

”L’esprit de paix ou la naissance d’une opposition contre la guerre en Suède au XVIIIe siècle”, Revue d’histoire nordique, 14 (2012)

”Logården vid Stockholms slott under 1700-talet”, Konsthistorisk tidskrift, 79:1 (2010)

”Finland och riket. Formell och strukturell ojämlikhet”, i Max Engman & Nils Erik Villstrand (red.), Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket (Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland & Stockholm: Atlantis, 2008)

”Von ‚fremder Unterdrückung’ zur ‚ Freiheitszeit’. Die Vorstellung von frihet im frühneuzeitlichen Schweden”, i Georg Schmidt/Martin van Gelderen, Christopher Snigula (Hrsg.), Kollektive Freiheitsvorstellungen im frühneuzeitlichen Europa (1400–1850) (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2006)

”Frihetstidens radikalism”, i Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red.), Riksdag, kaffehus och predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (Stockholm: Atlantis, 2003)

”I broderlig samdräkt? Förhållandet Sverige–Finland under 1700-talet och Anthony D Smiths ethnie-begrepp”, Scandia, 64:2 (1998)