Doktorand (in english below)
linnea.bring.larsson@historia.su.se
Campus Frescati, Södra huset, rum: D 864

Forskningsområden:

  • Tidigmodern tid
  • Mikrohistoria
  • Informationshantering
  • Hushållsböcker

Forskning

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag hur författare till hushållsböcker, böcker om lantbruksdrift, hanterade information på 1720- och 1730-talet. Författarna till verken levde väldigt skilda liv och hade därför väldigt olika syn på lantbruk. De hämtade också mycket information från utlandet, vilket kunde leda till problem när denna skulle översättas till svenska förhållanden. I mitt arbete undersöker jag hur informationen förändrades när författarna valde ut, översatte och tolkade den. Jag fokuserar så väl på rationella och irrationella element, det vill säga både medvetna urval och tolkningar som felöversättningar och missförstånd.

Empiriskt syftar min avhandling till att ge en större förståelse för hur information om lantbrukstekniker hanterades under perioden. Undersökningen syftar emellertid också till att utöka förståelsen för informationshantering överlag. Med hjälp av mikrohistoriska metoder vill jag nyansera den inom många perspektiv förhärskande bilden av informationshantering som ett rationellt nollsummespel mellan aktörer, till förmån för en syn på informationshantering som något både rationellt och irrationellt, delvis utanför aktörernas kontroll.

Publikationer:

Bring Larsson, Linnea, ”Ett brytningstidens verk: Hushållsbokens uppbyggnad”, i Reinerus Broocman (förf.) & Håkan Tunón (red.), En fulständig swensk hus-hålds-bok: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare (Stockholm 2016) s. 795‒799

Bring Larsson, Linnea, ”Kommentera, komplettera, kritisera: Broocmans användning av referenser och egna erfarenheter i Hushållsboken”, i Reinerus Broocman (förf.) & Håkan Tunón (red.), En fulständig swensk hus-hålds-bok: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare (Stockholm 2016) s. 977‒1013.

Bring Larsson, Linnea & Lyhagen, Jimmy (red.), Vagn J. Brøndegaards etnobiologiska samling – en systematiskt ordnad katalog med svensk och engelsk text/ Vagn J. Brøndegaard's Ethnobiological Collection – a Systematically Arranged Catalogue with Texts in Swedish and English, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Miscellanea 16 (Stockholm 2017). http://www.ksla.se/anh/files/2012/02/Brondegaardkatalog-20170216.pdf

 

Linnea Bring Larsson

PhD-student
linnea.bring.larsson@historia.su.se

Research

My work fokuses on how authors of books on husbandry handled information during the 1720’s and 1730’s. The authors lived very different lives, and consequentely had different views on agriculture. A large part of the information in the books was retrieved from abroad, and was thus sometimes difficult to translate in a way that would make it useful for a Swedish context. In my thesis, I investigate how the information changed when the authors selected, translated, and interpreted it. I focus on both rational and irrational elements of the process, i.e. both consciously made selections and interpretations as well as mistranslations and misunderstandings. 

Empirically, the thesis will contribute to the knowledge on how information concerning agricultural technology was managed during the period. However, the work additionally aims to broaden the general understanding of information processing. Using microhistorical methods, I seek to nuance the view on information processing as a zero-sum game between agents, by proposing an alternative stance where information processing is viewed as a both rational and irrational process happening partly outside of the agents’ realm.

Publications:

Bring Larsson, Linnea, ”Ett brytningstidens verk: Hushållsbokens uppbyggnad”, in Reinerus Broocman (author) & Håkan Tunón (ed.), En fulständig swensk hus-hålds-bok: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare (Stockholm 2016) pp. 795‒799

Bring Larsson, Linnea, ”Kommentera, komplettera, kritisera: Broocmans användning av referenser och egna erfarenheter i Hushållsboken”, in Reinerus Broocman (author) & Håkan Tunón (ed.), En fulständig swensk hus-hålds-bok: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare (Stockholm 2016) pp. 977‒1013.

Bring Larsson, Linnea & Lyhagen, Jimmy (eds.), Vagn J. Brøndegaards etnobiologiska samling – en systematiskt ordnad katalog med svensk och engelsk text/ Vagn J. Brøndegaard's Ethnobiological Collection – a Systematically Arranged Catalogue with Texts in Swedish and English, The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Miscellanea 16 (Stockholm 2017). http://www.ksla.se/anh/files/2012/02/Brondegaardkatalog-20170216.pdf