Docent i historia
Rum: D924
Tel: 08-16 20 21
E-post: magnus.linnarsson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning:

Min forskning behandlar ämnen i skärningspunkten mellan staten och det civila samhället. Jag sysslar huvudsakligen med politisk historia i vid bemärkelse, och framför allt är jag intresserad av hur politiska beslut, på olika nivåer, ger återverkningar på såväl den statliga organisationen, som för människor i allmänhet. En viktig inriktning i min forskning är hur olika organisationsformer används för att sköta olika verksamheter, samt de konflikter och debatter som de här förändringarna ger upphov till.

För tillfället bedriver jag ett forskningsprojekt tillsammans med Mats Hallenberg och Joakim Scherp, Skiftande regimer: Representation, administration och institutionell förändring, ca 1537–1810, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet vill besvara frågan om hur den moderna staten skapades genom att undersöka relationen mellan den politiska ledningen och den statliga administrationen ur ett långt tidsperspektiv, från 1500-talets mitt till 1800-talets början. Syftet är analysera orsaker och drivkrafter till institutionell förändring genom att jämföra hur politiska ledare respektive byråkrater agerade för reformer. 

Jag har tidigare genomfört ett forskningsprojekt om privat och offentlig drift under 400 år, tillsammans med min kollega Mats Hallenberg.  Mina huvudsakliga resultat presenteras i boken Problemet med vinster, publicerad 2017. I boken analyserar jag riksdagsdebatter om organiseringen av allmännyttiga uppgifter från förmodern till modern tid. Jag undersöker hur argument har artikulerats i politiska diskussioner, och hur dessa har påverkat de politiska besluten. Jag studerar dels privatiseringar, dels statliga övertaganden av områden som tidigare organiserats utanför den offentliga sektorn. Under historien har det funnits olika uppfattningar om hur välfärdstjänster, infrastruktur och administrativa uppgifter bäst ska ordnas för att tillgodose både individens och samhällets intressen.

Jag har tidigare forskat om hur den svenska tidigmodern staten använde sig av olika organisationsformer för att sköta sin verksamhet. Min doktorsavhandling, Postgång på växlande villkor, från 2010, handlar om det svenska postväsendet och dess organisation under 1600-talet och det tidigare 1700-talet. Med postorganisationen som exempel har jag visat att den svenska staten använde flera alternativa organisationsformer under perioden. Posten organiserades och drevs både inom statsförvaltningen och med hjälp av privata entreprenörer.

Forskningsprojekt:

Egenintresset kontra det gemensamma bästa. Politiska konflikter om organisering av allmännyttig verksamhet i Sverige, 1620–2000 (ca). (Tillsammans med Mats Hallenberg) Projektbeskrivning. Egenintresset kontra det gemensamma bästa. (210 Kb) (pdf)

 

Valda publikationer:

Linnarsson, Magnus, Problemet med vinster: Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år (Nordic Academic Press: Lund, 2017)

Linnarsson, Magnus, Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsen­dets organisation under stormaktstiden (Nordic Academic Press: Lund, 2010) (Doktorsavhandling)  

Linnarsson, Magnus, ”Rayon för rikets försörjning: kris korporatism och beredskaps­politik, 1972–1983”, Historisk tidskrift 133:1 (2013) s. 34–64.

Linnarsson, Magnus, ”Postal service on a lease contract. The privatization and out-sourcing of the Swedish postal service, 1662–1668”, Scandinavian journal of history 37:3 (2012) s. 296–316.

Linnarsson, Magnus, ”När posten fick ett kunskapsarkiv. Införandet av överpostdirektör Johan Schmedemans postbok från 1707”, i Karolinska förbundets årsbok 2012 (Karolinska förbundet: Stockholm, 2012) s. 9–22.

Linnarsson, Magnus, ”The development of the Swedish post office c. 1600–1718”, i Heiko Droste (red.), Connecting the Baltic area. The Swedish postal system in the seventeenth century (Södertörns högskola: Huddinge, 2011) s. 25–47.

Klackenberg, Henrik & Olsson, Magnus, ”Bullan från Lomma – ett påvligt sigill på villovägar”, Fornvännen 105:1 (2010) s. 20–29.

Olsson, Magnus, ”Postal Round Trip to Amsterdam. The private entrepreneur­ship within the Swedish postal organization in 1716”, Ajalooline Ajakiri – The Estonian Historical Journal 3/4 (2009) s. 493–507.