Mats Hallenberg
Mats Hallenberg

Professor (in english below)
Rum: D934
Tel: 08-16 25 69
E-post: mats.hallenberg@historia.su.se

Forskningsområden

  • Politisk historia
  • Statsbildning
  • Offentligt/privat
  • Tidigmodern tid

Forskningsinriktning

Jag intresserar mig främst för politisk historia under äldre tid, i Sverige och Skandinavien. Frågor om vilka som har styrt landet och varför, samt hur vanligt folk – såväl bönder som stadsbor – har burit sig åt för att protestera och påverka utvecklingen, är det som fått mig att vilja forska om det förflutna. Jag har skrivit om fogdar och bönder på 1500-talet, om privatiserad skatteindrivning under Gustav II Adolfs tid, om kunglig propaganda samt om krig, maskulinitet och manligt våld.

Mitt senaste forskningsprojekt (tillsammans med Magnus Linnarsson) handlar om privatiseringar och kommunaliseringar genom historien, från tidigt 1600-tal till sent 1900-tal. Vi vill veta vilka argument som politiker och andra beslutsfattare har använt för att motivera privat respektive offentlig drift. Diskussioner om gatubelysning, spårvägar och äldrevård kan säga mycket om hur synen på det gemensamma, och vem som får ha inflytande över det, har förändrats över tid.

Jag har tagit initiativ till nätverket för Studier av förmodern politisk kultur 2011-2015 och även varit styrelseledamot i Forskarskolan för kulturhistoriska studier (FoKult) vid Stockholms universitet (2010-2015).

Forskningsprojekt

Egenintresset kontra det gemensamma bästa. Politiska konflikter om organisering av allmännyttig verksamhet i Sverige, 1620–2000 (ca), finansierat av Forte (pdf)

Publikationer i urval/ Select publications

Kampen om det allmänna bästa. Konflikter om privat och offentlig drift i Stockholms stad under 400 år (Nordic Academic Press, 2018).

med Magnus Linnarsson: ”The quest for publicness: Political conflict about the organisation of tramways and telecommunication in Sweden, c. 1900–1920”, Scandinavian Economic History Review, 2017:1.

med Johan Holm: Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid (Nordic Academic Press, 2016).

”A state of aggression? Swedish peasant elites and the art of bargaining during the Nordic Seven Years’ War (1563-1570), Ulla Koskinen (ed.), Aggressive and Violent Peasant Elites in the Nordic Countries, 1500-1700 (Palgrave, 2016).

med Magnus Linnarsson: ”Vem tar bäst hand om det allmänna? Politiska konflikter om privata och offentliga utförare 1720-1860”, Historisk tidskrift (S), 2016:1, s. 32–63.

”Det förmoderna i det moderna: Om brott, kontinuitet och långa linjer i historien”, Scandia 2015:2 supplement, s. 24-38.

 “The Golden Age of the Aggressive Male? Violence, Masculinity and the State in Sixteenth-Century Sweden”, Gender & History, 2013:1, 132–149.

”For the Wealth of the Realm: The Transformation of the Public Sphere in Swedish Politics”. Scandinavian Journal of History, 2012:5, 557–577.

Statsmakt till salu. Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 16181635 (Nordic Academic Press, 2008).

Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2001).

Mats Hallenberg

Professor in history
Room: D934
Phone: +46 (0)8 16 25 69
E-mail: mats.hallenberg@historia.su.se

Research interests

My first research interest concerns the political History of early modern Sweden and Scandinavia. The problem of who governs whom and by what means, as well as the political organization and protest culture of ordinary people, was what got me interested in history in the first place. I have published work on peasants and bailiffs in sixteenth-century Sweden, tax-farming in the age of the 30-years war, royal propaganda, masculinity and violence.

My latest research project (together with Magnus Linnarsson) addresses privatisation and communalisation of public services in Stockholm, from the early 1600s to the late 1900s. The aim is to analyse the arguments used by politicians to promote shifts in the organisation of the public good. Discussions on street lightning, tramways and home care for old people reveal different notions of publicness, and how these have evolved over a long period of time.

Current research

Self-interest versus the common good. Political disputes concerning the organization of public services in Sweden, 1620–2000 (ca)