Pontus Folkesson

Doktorand
E-post:
pontus.folkesson@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum  D851

Forskningsområden:

  • Tidigmodern tid
  • Utbildningshistoria
  • Statsbildning

Pågående forskning:

Min forskning handlar om den svenska skolans organisation under 1600-talet. Det var en tid då utbildningsväsendet genomgick stora förändringar. Flertalet nya skolor och universitet grundades, gymnasieskolan introducerades liksom en rad nya utbildningsreformer. Andra aktörer än kyrkan började intressera sig för utbildning i allt större utsträckning, inte minst statsmakten med en expanderande statsförvaltning.

Jag undersöker hur 1600-talets skolor var organiserade. För vilka och av vem bedrevs verksamheten? Hur var den utformad och finansierad? Målet är att bidra till en förståelse för utbildningens betydelse för det tidigmoderna samhället, men också ge ny kunskap för att bättre förstå dagens diskussioner och debatter om skolan.