Ann Nehlin
 
 

Forskare
E-post: ann.nehlin@historia.su.se

Forskningsinriktning  

Jag disputerade 2009 vid Tema Barn, Linköpings universitet och min avhandling handlar om Rädda Barnens verksamhet under åren 1938-1956. Exporting visions and saving children - the Swedish Save the Children Fund. I den har jag undersökt hur organisationen utvecklades under den här tidsperioden mot bakgrund av den svenska neutralitetspolitiken men också välfärdsstatens framväxt. Mot slutet av kriget hade organisationen expanderat kraftigt och fick ett betydande inflytande i frågor som rörde barn. Rädda Barnen hade då etablerat en position som en slags rådgivare till svenska myndigheter när det gällde vilken typ av hjälpverksamhet som skulle bedrivas, både nationellt och internationellt. Hur organisationen motiverade och fattade beslut om vilka hjälpinsatser som skulle genomföras, samt varför vissa barn hjälptes men inte andra är också en del av den undersökning jag har gjort.

Exporting visions and saving children - the Swedish Save the Children Fund
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:240412

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om hur företrädare för organisationer och myndigheter hanterar frågor som rör omhändertagande av barn under krigstid. Vad som anses vara barnens bästa och hur barn används i krigstidspolitik är frågor som intresserar mig. Jag är också intresserad av vilken bild av ”svenskhet” som exporterades under den här tidsperioden.

Nyckelord: Childsaving, international childsaving, organisational space, export of ”Swedishness” and Swedish visions.

Forskningsprojekt

För närvarande är jag knuten till ett FAS-finansierat projekt Nya hem i Sverige - evakuering av Finska krigsbarn under andra världskriget: samtidens syn på föräldra-barnseparationer och allmänhetens vilja att bistå mot bakgrund av svensk neutralitetspolitik. Projektet handlar om evakueringen av finska barn under andra världskriget och genomförs i samarbete med Tema Barn, Linköpings universitet.
Sammanfattning av projektet: FAS project New homes in Sweden (227 Kb)

Publikationer

"Den goda viljans ambassadörer - finska barns möten med stockholmare under andra världskriget" i Götlind, Anna, Götlind, Anna & Lamberg, Marko (2017). Tillfälliga stockholmare: människor och möten under 600 år. [Stockholm]: Stockholmia förlag.

Ann Nehlin (2017) Building Bridges of Trust: Child Transports from Finland to Sweden during the Second World War, War & Society, 36:2, 133-153.

"Finska krigsbarn och dagens ensamkommande flyktingbarn", Jämten 2017.

Alla vill ha finska barn. Barntransporter från Finland till Sverige under andra världskriget. 2014. Ingår i: Arbetarhistoria : Meddelande från Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek, ISSN 0281-7446, ISSN 0281-7446, Vol. 4, nr 152, 26-33

To save children - humanitarianism and a political necessity. The International Journal of Evacuee and War Child Studies 2012. Vol no 1.

Nehlin, Ann (2011). ”Att rädda barn - humanitet och en politisk nödvändighet. Rädda Barnens bidrag till återupprättandet av Sveriges internationella anseende”. Locus, nr 2.

"Barns perspektiv på jämställdhet i skolan: En kunskapsöversikt." SOU 2010:66. Rapport VIII från Delegationen för jämställdhet i skolan. Stockholm 2010.
Kjerstin Andersson, Ann Nehlin, Mehek Muftee, Zulmir Becevic

Nehlin, A. (2009). Exporting visions and saving children - the Swedish Save the Children Fund. Doktorsavhandling. Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Tema barn.

Recension i Central European History, Vol 49/Issue 01, March 2016:
Sue Saffle, To the Bomb and Back: Finnish War Children Tell their World War II Stories