Elin Malmer
Elin Malmer

Fil. dr
Rum: D974
Tel: 08-16 38 60
E-post: elin.malmer@historia.su.se

Forskningsinriktning

Mina forskningsområden är kristendom och sekularisering samt krigsmakt och genus i ett historiskt perspektiv. Jag har publicerat ett flertal uppsatser om de väckelsekristnas historia i Sverige decennierna kring år 1900 med fokus framför allt på mission och verksamhet bland unga människor. I min avhandling från 2013 analyserar jag väckelsekristen soldatmission bland värnpliktiga män. Jag visar hur soldatmissionärernas religiösa aktivism underbyggde deras institutionsbyggande vid de militära förläggningsplatserna. Vidare diskuterar jag soldatmissionens förmedling av ett patriarkalt arv från äldre tid tillsammans med en tidstypisk idealiserad syn på hemmet. Avhandlingen leder också in på frågan om utbytet mellan samhällets militära och civila sfärer. Metodologiskt tillämpar jag ett diskursanalytiskt angreppssätt, där aktörernas språk studeras tillsammans med sociala och materiella förhållanden.

Efter disputationen har jag främst inriktat mig på forskning om svenska officerares organiserade broderskap under 1800-talet. De sammanslutningsformer jag studerar är dels officerskassor som hörde till mässarna på regementsnivå, dels militärföreningar knutna till krigsmaktens regionala indelning. Med homosocialitet som analysverktyg undersöker jag hur broderskapen fungerade i krigsmaktens sociala organisering, i befästandet av officerarnas sociala position och i förmedlingen av militärt yrkeskunnande.

Publikationer

Länk till litteraturlista från SwePub (Kungliga biblioteket)