Doktorand

E-post: goran.lindmark@historia.su.se

Tel: 072-322 96 80

Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, plan 8, Rum D818.

Forskningsinriktning

Min forskning syftar till en licentiatavhandling och är inriktad på den svenska civila krisberedskapens utveckling under de senaste decennierna. Utgångspunkten är 1987:års försvarsbeslut  som bl a innebar början till en anpassning av krisberedskapen till en förändrad hotbild.

Risken för ett väpnat angrepp på Sverige tonades ned efter att det kalla kriget upphört och Berlinmuren fallit. Fokus riktades nu i hög grad mot de svagheter som fanns i samhällets förmåga att hantera komplexa krissituationer. Det gällde inte minst kriser på det civila området och av en sådan svårighetsgrad och karaktär att det krävdes medverkan från flera samhällsorgan, på flera nivåer och inom olika sektorer. Bland annat kom sårbarheten i den tekniska infrastrukturen, t ex elförsörjning, telekommunikationer och olika informationssystem att tillmätas allt större betydelse.

Statens ambitioner att utveckla den svenska krisberedskapen i linje med den aktuella hotbilden på ett effektivt sätt var vällovliga. Vissa menar att det sätt som krisberedskapen utvecklats på under den studerade tiden var motiverat och rationellt. Andra hävdar att statens ambitioner varit ogenomtänkta och resultaten därmed mindre effektiva. Syftet med avhandlingen är att undersöka vilken bild som bäst överensstämmer med verkligheten.

Jag kommer i min avhandling att belysa hur statens ambitioner, som de uttrycks i bl. a försvarsbeslut, vissa propositioner och andra officiella dokument, realiserades i verkliga resultat ute i samhället. Till detta kommer olika uppföljningar och utvärderingar. I arbetet ingår även intervjuer med personer som varit verksamma inom svensk krisberedskap under den studerade tiden.