Fil. dr
Rum: D898
E-post: olof.bortz@historia.su.se

Forskningsinriktning

Mitt avhandlingsprojekt behandlar den amerikanske statsvetaren och Förintelsehistorikern Raul Hilberg (1926-2007). I sitt magnum opus från 1961, The Destruction of the European Jews, analyserade Hilberg Förintelsens administrativa utförande genom att använda till stora delar nyupptäckt tyskt arkivmaterial. Han betonade i högre utsträckning än sina föregångare förintelseprocessens byråkratiska karaktär och Hilbergs studie blev ett standardverk i takt med att forskarvärldens och allmänhetens intresse för Förintelsen ökade under 1970- och 1980-talet och översattes till en rad olika språk. Hans slutsatser om de judiska offrens bristande motstånd vann däremot inte burskap och eftersom Hilberg aldrig i nämnvärd utsträckning reviderade sin position gick kritiken av denna del av hans forskning som en röd tråd genom hans karriär.

Hilberg var länge den mest framträdande företrädaren för forskning om Förintelsen och formade på flera olika sätt både vetenskapliga framställningar och allmänhetens förståelse av denna händelse. Frånsett hans vetenskapliga produktion var han bland annat involverad i planeringen av the United States Holocaust Memorial Museum och han är den ende historiker som figurerar i den franske filmskaparen Claude Lanzmanns dokumentär Shoah från 1985. Hilbergs forskning och hans långa karriär som Förintelseforskare erbjuder således en möjlighet att studera olika utvecklingslinjer inom forskningen om Förintelsen och denna forsknings roll inom ett större samhälleligt Förintelseminne.

Nyckelord: Raul Hilberg, Förintelseforskning, historiografi, minne, amerikansk-judisk historia

Forskningsprojekt

Prel. forskningsplan: "Jews and antisemites - Research and Debate on Antisemitism in the UK and the USA 1927-1975".