Christin Florin
Christin Florin

Professor em.
Rum: D872
Tel: 08-674 71 03, 070-32 21 951
E-post: christina.florin@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Genushistorisk forskning med fokus på könsrelationernas betydelse för processer som professionalisering, statsbyggande, medborgarskap, politisk kultur och utbildning.

Nyckelord: professionalisering, feminisering, maskulinitetsfostran, medborgarskap, politisk kultur, rösträtt, jämställdhet, emotioner etc

Forskningsprojekt

Par i vetenskap och politik. Äktenskapet som social och kulturell kategori i historiska processer. (Tillsammans med Annika Berg och Per Wisselgren, Uppsala och Umeå universitet) Se bilaga: Par i vetenskap och politik (pdf) (146 Kb)

Valda publikationer

(1987) Kampen om katedern. Feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906. Umeå universitet: Umeå (diss)

Florin, Christina & Johansson, Ulla (1993) "Där de härliga lagrarna gro.." Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914. Tidens förlag: Stockholm.

Florin, Christina & Nilsson, Bengt (2000) "Något som liknar en oblodig revolution" Jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen. Umeå universitet: Umeå.

(2006) Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. Atlas Akademi: Stockholm.

Florin, Christina & Kvarnström, Lars (2001) (red) Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet 1800-1950. Atlas akademi: Stockholm

Florin, Christina & Niskanen, Kirsti (2010) (red) Föregångarna. Kvinnliga professorer om liv, makt och vetenskap. SNS: Stockholm

(2009) "Heightened Feelings! Emotions as Capital in the Swedish Suffrage Movement" Women's History Review, no 1.

(2004) "Muliple Identities. Female Professional Strategies in a Historical Perspective" Scandinavian Middle classes 1840-1940. Eds Tom Ericsson et al.

Florin, Christina & Johansson, Ulla (1997) "Three Cultures - Three Stories. Discipline in Grammar Schools, Private Girls schools and Elementary Schools in Sweden 1850-1900." In Discipline, Moral Regulation and Schooling. A Social History. Eds Kate Rousmaniere et al, Garland Publishing: New York.

(1994) "Statsbyråkratins erogena zoner. Staten som mötesplats för manligt och kvinnligt" i Bryta, bygga, bo. Svensk historia underifrån. Red Gunnar Broberg et al. Ordfront: Stockholm.