Fil. dr
Rum: D854
Tel: 08-16 29 67
E-post: emma.pihl.skog@historia.su.se

Forskningsinriktning

I mitt avhandlingsarbete undersöker jag sambandet och interaktionen mellan klass och kropp i inom de fysiskt betonade kraftsporterna boxning och tyngdlyftning, ca 1920–1965. Som en röd tråd genom min avhandling löper begreppen kropp och kroppslighet. Kroppen och kroppsideal analyseras i relation till olika former av identifikationsprocesser samt begreppet kroppsligt kapital. Bland annat kommer detta att studeras närmare i relation till yrkestillhörighet, arbete, status, klass och maskulinitet.

Idrotterna boxning och tyngdlyftning har till stor del utövats av de subalterna klasserna, och är därför intressanta objekt för studier av kroppsliga arbetarideal. Samtidigt har de varit föremål för intresse från den dominerande och delvis borgerligt präglade idrottsrörelsen, men även från en bredare allmänhet genom en nöjesindustri som omgärdade sporterna i fråga.

Syftet är att analysera detta ur ett vidare perspektiv av övergripande kapital- och maktrelationer i samhället, i spänningen mellan föreställningen om "låg" och "hög" kultur. Boxning och tyngdlyftning kan sägas finnas inom detta spänningsfält mellan å ena sidan den moderna idrottens formering, och å andra sidan en vidare folk- och populärkultur (i form av marknads- och cirkusnöjen, galor och medial uppmärksamhet).

Mitt källmaterial består i första hand av tidskrifter och andra tryckta publikationer såsom självbiografier – dels sådana som är inriktade på kraftsporter, dels några mer allmänna källor från idrottsrörelsen. I fokus för undersökningen hamnar således såväl den mediala bilden som konstruktionen av kroppsideal i samband med kraftsporterna, men även den självbiografiska identitetsuppfattningen.

Tidsperioden är vald för att möjliggöra en undersökning av idealens och identiteternas eventuella förskjutningar i relation till samhällsförändringar såsom folkhemmets uppbyggnad, ändrade levnadsvanor, uppkomsten av en ungdomskultur och förändrade konsumtionsmönster.

Nyckelord: Kropp, kroppsligt kapital, klass, maskulinitet, identitetskonstruktion, idrott, tyngdlyftning, boxning.

Forskningsprojekt

Kraftkarlar och knallhårda knogar: Kropp, klass och kön i svenska kraftsporter ca 1920–1965

Publikationer

Pihl Skoog, Emma, "En manlig knytnäve: klass och kön i idrott och boxning under tidigt 1900-tal", Idrott, historia och samhälle., 2011, s. 94-119, 2011

Pihl Skoog, Emma, "Rocky Balboa - en social klättring i det offentliga rummet?: föreställningar om klass, etnicitet och genus i relation till plats och rum i Rockyfilmerna", Bebyggelsehistorisk tidskrift., 2012, 64, s. 32-45, 2012