Eva Joelsson
 

Doktorand
Rum: D910
Tel: 08-16 33 82
E-post: eva.joelsson@historia.su.se

 

 

Forskningsinriktning

Vilken relation har en individs emotioner till samhällets normer kring emotionella uttryck? Detta är den övergripande fråga jag undersöker.
Med utgångspunkt från svenskt källmaterial i form av brevskrivning och dagböcker presenterar jag en bild av hur unga män under andra hälften av 1700-talet och början av 1800-talet resonerade kring kärlek och vänskap.

Tidigare forskning visar att äktenskapet under 1700-talet gick ifrån att vara arrangerat till ett ideal där kontrahenternas kärlek premierades i början av 1800-talet. Vilka känslor som uttrycktes och vilka handlingar som utövades inom detta känslospann diskuteras liksom synen på kvinnor som älskarinnor eller presumtiva hustrur. Aktörerna i källmaterialet tillhör en övre samhällsklass med kopplingar till olika maktinstitutioner i det svenska samhället.

Med hjälp av källmaterialet argumenterar jag för att emotioner inte endast har betydelse för den enskilda individen utan även i en större samhällelig kontext. Att ha tolkningsföreträde till normerande emotioner kan vara en del av legitimering av makt.

Nyckelord: känslor, 1700-tal, vänskap, kärlek, klass

Forskningsprojekt

Emotionell navigation under en politisk regim: Emotionella yttringar kring kärlek och vänskap under andra hälften av 1700-talet och början av 1800-talet