Helena Bergman
Helena Bergman

Fil. dr
Rum: D844
Tel: 08-16 24 42
E-post: helena.bergman@historia.su.se

Forskningsinriktning

Min vetenskapliga verksamhet hör hemma inom det genushistoriska fältet och behandlar frågor om genusrelationer, genuskonstruktioner och maktintersektioner under 1900- och 2000-talen. Jag har ett övergripande intresse för genus- och historieteoretiska frågor. Mer specifikt har min forskning berört tre områden: välfärdsstat, familje- och socialpolitik; professioner, kunskap och kunskapsproduktion; samt intimitet, känslor och familjeliv.

Under senare år har jag intresserat mig för kvinnors självbiografiska skrivande om intimitet, känslor och familjeliv och i ett pågående projektet undersöker jag kvinnors jagberättelser om privata livsval, familjeliv, kärlek, uppbrott och ensamliv under 1900-talet. Frågor om kunskap och kunskapsproduktion står i centrum för annan pågående forskning. Inom ramen för ett större projekt om forskningens och politikens kunskapsformer inom missbrukspolitikens område undersöker jag framväxten av alkohol- och missbruksforskning som specifikt kunskapsfält i Sverige.

I tidigare projekt har jag skrivit om relationen mellan den svenska välfärdsstaten, välfärdsstatliga professioner och ogifta samt frånskilda föräldrar. Sedan disputationen (2003) har jag varit verksam som forskare och lärare i historia och i genusvetenskap, vid Södertörns högskola, vid Institutet för Framtidsstudier och nu vid Stockholms universitet.

Nyckelord: genushistoria, välfärdsstat, professioner, kunskap, familj, intimitet, känslor

Forskningsprojekt

”Folk som skiljer sig: kvinnors jagberättelser om privatliv, känsloliv och förändring”.

”Vetenskaplig stat eller statlig vetenskap? Välfärdsforskningens och välfärdspolitikens kunskapsformer”, tillsammans med Johan Edman (SoRAD) och Lena Eriksson (SoRAD), finansierat av RJ.

Valda publikationer

Känslornas revolution. Kärlek, ilska och lycka på 1970‐talet, red. Helena Bergman, Christina Florin & Jens Ljunggren, Stockholm: Appell Förlag (2017).

”Känslor i köket. Rationalitet, trivsel och modernitet”, i Ulrika Torell & Jenny Lee, Köket. Rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet, Stockholm: Nordiska museets förlag (2017).

”Föräldraskap som problem och möjlighet i det tidiga 1900-talets reformdebatt” i Hans Swärd (red.), Socialt arbete och socialpolitik – Om Centralförbundet för socialt arbete och dess betydelse, Lund: Studentlitteratur (2017).

”Verklighetens Nora. Mia Leche Löfgren och hennes skilsmässoberättelse”, Personhistorisk tidskrift 2015:1.

”What about the future? The troubled relationship between futures and feminism”, med Ulrika Gunnarsson-Östling, Kristina Engwall & Livia Johannesson, NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research 2014, vol. 22:1. (http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08038740.2013.854831?needAccess=true)

”Vi har tiden på vår sida! Genushistoria och den tvärvetenskapliga genusforskningen”, Scandia 2012, vol. 78:2/S. (http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/5613/4890)

”Siris hemligheter. Genushistoriska perspektiv på döljande och öppenhet”, i Annika Öhrner & Mats Rohdin (red.), Att alltid göra och tänka det olika. Siri Derkert i 1900-talet, Stockholm: Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis 2011. (http://www.kb.se/dokument/Aktuellt/audiovisuellt/Derkert/26-57HemligheterBergman.pdf)

Föräldraskapets politik - från 1900-tal till 2000-tal, red. Helena Bergman, Maria Eriksson & Roger Klinth, Stockholm: Dialogos förlag 2011.

”Rättvisa åt männen. 1970-talets jämställdhetspolitiska samtal om faderskap och fria familjebildningar”, i Att skapa historia. Vänbok till Christina Florin, red. Maria Sjöberg & Yvonne Svanström, Stockholm: Institutet för framtidsstudier 2008.

Att fostra till föräldraskap. Barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900–1950, akademisk avhandling i historia, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis 2003. (http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:557933/FULLTEXT01.pdf)

Familjeangelägenheter. Modern historisk forskning om välfärd, genus och politik, red. Helena Bergman & Peter Johansson, Eslöv: Symposion förlag 2002. (http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:576308/FULLTEXT01.pdf)

”Compulsory Fatherhood. The Coding of Fatherhood in the Swedish Welfare State”, tillsammans med Barbara Hobson i Making Men into Fathers. Men, Masculinities and the Social Politics of Fatherhood, red. Barbara Hobson, Cambridge: Cambridge University Press 2002.