Mari Eyice
Mari Eyice

Fil Dr.
Rum: D800
Tel: 08-674 71 98
E-post: mari.eyice@historia.su.se

Forskningsinriktning

Min forskning är riktad mot frågor om känslor, ideal och religion i 1500-talets Sverige. 1500-talet var en period av förändring i stora delar av Europa. I Sverige skedde stora omvandlingar på både politikens och religionens område. Reformationen genomdrevs under början av århundradet och protestantismen blev så småningom den officiella religionen. Detta innebar förändringar i såväl officiell teologi som religiös praktik, även om vi vet lite om hur dessa förändringar upplevdes av vanligt folk. I mitt avhandlingsprojekt vill jag försöka ta reda på hur dessa förändringar kan ha påverkat befolkningens föreställningar om ideal religiös praktik, i förlängningen alltså hur man skulle leva ett gott liv.

För att svara på denna fråga undersöker jag hur känslor användes i religiösa texter såsom predikningar, böner och undervisningstexter. Tidigare forskning har poängterat att reformationen satte den inre religiösa upplevelsen i fokus, vilket gjorde att känslor var viktiga komponenter i ett idealt kristet beteende. Genom att undersöka vilka känslor som framhölls som önskvärda respektive icke önskvärda i religiösa texter som riktade sig till vanligt folk vill jag alltså ta reda på vilka innerliga religiösa ideal som reformationen skapade. I enlighet med den protestantiska läran skulle dessa innerliga egenskaper dessutom ligga till grund för hur en människa agerade utåt, vilket gör att en undersökning av känslor i reformatoriska texter har potential att visa hur religiösa förändringar påverkade både enskilda människor och samhälleliga ideal.

Mitt avhandlingsprojekt är en del av forskningsprojektet Att lära ut dygd vid Centrum för medeltidsstudier.

Nyckelord: Reformation, religiösa ideal, religiös praktik, tidigmodernitet

Forskningsprojekt

”Taking God to Heart. Emotion and religious practice in Reformation period Sweden (arbetstitel) .