Gabriela
 
 

Docent
Rum: D965
Tel: 08-16 42 86
E-post: gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Hittills i min forskning har jag studerat svensk historia under perioden 1250-1500. Det började med att jag i min avhandling undersökte den tilläggslagstiftning som utfärdades som komplement till lagarna. Inom vilka områden var det nödvändigt att komma med tillägg och på vilket sätt förändrade denna lagstiftning innehållet i rikslagen från 1350? Jag visade också hur denna tilläggslagsstiftning påverkade och inkorporerades i den reviderade rikslagen från 1442. I undersökningen diskuterades också lagstiftningens konsekvenser för självägande bönder samt för kyrkan och frälsets landbor.

I min andra monografi intresserade jag mig för hur kvinnor och män förvärvade jordegendomar under senmedeltiden. Bytte de till sig egendomen eller köpte de den, fick de egendomen i gåva eller erhöll de den efter en förfallen pant? Stora skillnader uppdagades mellan kvinnor och mäns delaktighet i de olika transaktionsformerna, oavsett om de var självägande bönder eller tillhörde frälset. Kvinnor köpte ytterst sällan jord och deras transaktioner hade oftast som mål att säkra sin egen försörjning eller en nära anhörigs försörjning. Jag studerade också om parterna i en transaktion var beroende av varandra eller om det fanns utrymme för marknadsrelationer. Det var vanligare att betala med mynt när relationen var marknadsinriktad. Vid en gåvorelation betalades egendomen med varor eller så uppgavs inte värdet eller betalningen alls.

Nyckelord: senmedeltid, kvinnor, bönder, frälset, civilstånd, bördsrätt, gåvor, monetarisering

Valda publikationer

Monografier
Stadgelagstiftning i senmedeltidens Sverige. Ak. avh. Rättshistoriskt bibliotek, band 51. Lund 1994.

Laga fång för medeltidens kvinnor och män. Skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500. Rättshistoriskt bibliotek, band 66. Stockholm 2010.

Uppsatser
"Jordförvärv och ränteförbud under 1300- och 1400-talen", tryckt i Ny väg till Medeltidsbreven. Red. Claes Gejrot, Roger Andersson och Kerstin Abukhanfusa. Skrifter utgivna av Riksarkivet 18. Stockholm 2002.

"Kvinnor, manlighet och hushåll 1350-1500" tryckt i Hans & Hennes. Genus och egendom i Sverige från Vikingatid till nutid. Red. Maria Sjöberg och Maria Ågren. Opuscula Historica Upsaliensia 30. Uppsala 2003.

"Den andlige änklingen och den världsliga änkan" tryckt i Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm. Red. Staffan Nyström och Mia Åkestam. Runica et Medieavalia. Stockholm 2008.

"Omsorg om själen - vård av kroppen" (Summary: Pastoral and bodily care in religious houses and churches) Historisk tidskrift 2011:3.

"Wives or Widows and their Representatives" i Scandinavian Journal of History, vol 37, No 1, 2012.

"Kunglig auktoritet i det medeltida Sverige före 1280" i Statsutvikling i Skandinavia i middelalderen. Oslo 2012.

"Skärseld, mässor och döda själar 1527" i Auktoritet i förvandling. Omförhandling av fromhet, lojalitet och makt i reformationens Sverige. Red. Eva-Marie Letzter. Uppsala 2012.