Kim Bergqvist
 
 

Doktorand (in english below)
E-post: kim.bergqvist@historia.su.se
Tel: 08-16 14 81
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, Hus D, Rum D912

Forskningsområden

Medeltidsforskning

Komparativ historia

Spansk historia

Svensk historia

Pågående forskning

Doktorsavhandling: Ethics, Politics, and Chivalry: Aristocratic Ideology and Political Mentalities in Castile-León and Sweden, c.1275–c.1350 .

I min avhandling undersöker jag hur den socialt och politiskt styrande elitens ideologiska föreställningar formades i den litterära diskursen på folkspråken i Sverige och Spanien (kungariket Kastilien-León) under sent 1200- och första hälften av 1300-talet. Jämförelsen syftar till att vinna nya insikter dels kring föreställningar om makt och politik i det medeltida samhället, dels kring europeisering och kulturellt utbyte. Metodologiskt inriktar jag mig på analysen av vissa politiska begrepp och den kamp om diskursiv hegemoni som skedde med syfte att sprida vissa idéer om samhällets ideala organisering och föreställningar kring aristokratins privilegier, legitimerade genom uppfattningen om aristokratin som moraliskt överlägsen. Kungamakt, kyrka och världsligt frälse reagerade på olika sätt på pågående social och politisk utveckling och försökte styra denna genom ideologiskt riktade satsningar med moraliska förtecken, inte minst kulturella sådana.

Övrigt: Min övriga forskning berör i första hand genushistoria och känslornas historia.

Publikationer

Länk till mina publikationer i SwePub: http://swepub.kb.se/hitlist?q=kim+bergqvist&r=;pers:(Bergqvist+Kim+1986)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=v&m=10&d=swepub

 

Kim Bergqvist

PhD Candidate in History
Email: kim.bergqvist@historia.su.se
Phone: +46 8-16 14 81
Visiting Address: Campus Frescati, Södra huset, House D, Room D912

Research areas

Medieval studies

Comparative history

Iberian history

Swedish history

Current research

Doctoral thesis: Ethics, Politics, and Chivalry: Aristocratic Ideology and Political Mentalities in Castile-León and Sweden, c.1275–c.1350.

I am currently writing a dissertation that examines how ideological conceptions of the socially and politically governing elites were formed in the vernacular literary cultures of Sweden and Castile-León during the transition from the high to the late medieval period. The comparison is intended to gain new insights into on the one hand conceptions of power and politics in medieval societies, and on the other how Europeanisation and cultural exchange functioned in this period. Methodologically I study certain key or core political concepts and analyse the struggle for discursive hegemony that was conducted in order to promote certain ideas about the ideal organisation of society and conceptions of aristocratic privilege, legitimised by way of ideas about the moral superiority of the aristocracy. Monarchy, Church, and lay aristocrats reacted differently to ongoing social and political developments, and tried to control their direction by ideological means and ventures, not least cultural, with moral overtones.

Other research: The research I have conducted outside of the immediate field of my doctoral studies concerns mainly gender history and the history of emotions.

Publications

Link to my publications in  SwePub: http://swepub.kb.se/hitlist?q=kim+bergqvist&r=;pers:(Bergqvist+Kim+1986)&p=1&f=simp&g=&s=r&t=v&m=10&d=swepub