Roger Andersson
 
 

Docent
Rum: D920
Tel: 08-674 70 74
E-post: roger.andersson@historia.su.se

Forskningsinriktning

Jag disputerade 1993 i nordiska språk på en avhandling om senmedeltida predikosamlingar. Sedan dess har jag arbetat dels som textutgivare på Svenskt Diplomatarium, Riksarkivet, dels som forskare i ett par tvärvetenskapliga projekt om medeltida predikan. Bland mina publikationer kan nämnas monografierna De birgittinska ordensprästerna som traditionsförmedlare och folkfostrare (Stockholm 2001) och Tre politiska pamfletter från 1460-talets Sverige (Stockholm 2011) samt de nyutkomna artiklarna ”Popular and Academic Preaching on Good Friday”, i Swedish Students at the University of Vienna, Stockholm 2011, s.175-233; ”Preaching the Sacraments: Catechesis for the Laity or Education for the Clergy?”, Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 1 (2011), s. 41-56 och ”Sermon Manuscripts of Different Kinds”, Medieval Sermon Studies, 55 (2011), s. 31-44. Sedan 2006 är jag huvudutgivare av serien Sermo. Studies on Patristic, Medieval and Reformation Sermons and Preaching (Brepols Publishers).

Forskningsprojekt

Mitt projekt ”Heliga Birgitta på fornsvenska” syftar till att presentera en modern utgåva av Birgittas Uppenbarelser. I första hand kommer jag att arbeta med bok 1, men i förlängningen är det tänkt att hela textmassan (bok 1-8) skall ges ut på nytt. Texten publicerades redan vid mitten av 1800-talet av G. E. Klemming, men den utgåvan betraktas nu allmänt som föråldrad och i stort behov av revidering.

Den nya editionen kommer att beakta hela det samlade handskriftsmaterialet inklusive alla fragment. Alla dessa textvittnen skall noggrant transkriberas och jämföras med varandra. Med utgångspunkt i den variantredovisning som blir resultatet av en sådan kollationering kan mer precisa slutsatser dras om texternas genes, deras relation till latinversionen samt på vilket eller vilka sätt språk och stil används för att anpassa innehållet till olika kategorier av läsare. En viktig skiljelinje går här mellan de handskrifter som var avsedda för internt bruk i Vadstena kloster och sådana som producerades för världsliga, ofta adliga, miljöer.