Tobias Boestad

Doktorand (in english below)
E-post: tobias.boestad@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum  D910

Forskningsområden:

  • Medeltidsforskning
  • Maritim historia
  • Urbanhistoria

Pågående forskning

Östersjöområdet, Medeltid, Tyska Hansan, Köpmän, Komparativ historia

Min avhandling behandlar de främmande köpmännen, de s.k. gästerna, och deras rättigheter i Östersjöområdets köpstäder från 1100-talet till 1300-talets mitt. Den diskuterar hur det tyska inflytandet, som då ökade betydligt i denna region och ledde till den tyska Hansans successiva utveckling, har påverkat gästernas rättsliga ställning utomlands. Det visar sig att denna status kunde variera åtskilligt från en stad till en annan, eftersom den berodde dels på köpmännens krav och ekonomiska intressen, dels på stadsherrens eller stadsmyndigheternas inställning och politiska satsningar.

Frågan om Hansans tillkomst är svår att besvara, inte minst på grund av bristen på källmaterial. Länge har den dessutom varit föremål för chauvinistiska frågeställningar som man först sedan några år börjar lyckas se bort från. I detta perspektiv har frågan sedan länge debatterats – på olika håll – om hur handelsnätverkens omvandlingar påverkade lokalsamhällena politiskt, ekonomiskt och socialt. Genom att jämföra gästernas rättsliga ställning och dess evolution i Ryssland, Baltikum, Sverige, Danmark och norra Tyskland (med utblick emot Norge och Flandern), undersöker jag huruvida de blivande ”hansestäderna” skilde sig från de övriga städerna i sätten att tackla handelsinstitutionernas förändringar i Östersjön.

Tobias Borestad

Doctoral student

Research Areas:

Baltic Sea Area, Middle Ages, German Hanse, Merchants, Comparative History

Ongoing research

My Ph.D. thesis deals with the foreign merchants (the so-called “guests”) and their rights in the cities of the Baltic Sea area from the 12th to the mid-14th century, and discusses the way the German influence, that increased significantly in that period of time and led to the progressive growth of the German Hanse, has affected the guest’s legal status abroad. This status proves to have been varying significantly from one region or one city to another, since it depended not only on the merchant’s claims and economic needs, but also on the lord’s and the communal authorities’ attitude and political interests.

The question of the creation of the Hanse is difficult to answer, especially because of the lack of sources. Moreover, it has often been studied in a chauvinist perspective that has only recently been overcome. In that respect, the question whether the reconfiguration of the commercial networks has affected the local societies politically, economically or socially, has already been widely discussed. By comparing the guest’s legal status and its evolution in Russia, the Baltic countries, Sweden, Denmark and northern Germany, I examine whether the cities of the future German Hanse differed from the other ones in the way they tackled the Baltic trade’s institutional changes.