Doktorand (in english below)

E-post: gustav.nyberg@historia.su.se

Rum: D818

Tel: 08 16 37 76

Forskningsområden:

  • Arbetarhistoria
  • Agrarhistoria
  • Socialhistoria
  • Statare

Min forskning har i allmänhet en arbetarhistorisk inriktning. I synnerhet fokuserar jag på klassrelationer i kapitalistiska samhällen. Därvid intresserar jag mig för övergångsproblematiken från feodalism till kapitalism, arbetarrörelsens politiska utveckling samt facklig kamp och organisering i agrara miljöer. I detta sammanhang är agrarkapitalismens framväxt och långsiktiga konsekvenser centrala aspekter. Ett annat genomgående tema, som genomsyrar mitt forskningsintresse, är hur olika grupper inom arbetarklassen uppfattade sina materiella omständigheter och eventuellt agerade för att förändra dessa.

Avhandlingsprojekt

I mitt pågående avhandlingsprojekt undersöker jag statarnas förfackliga kamp och fackliga mobilisering i Stockholms län under tidsperioden ca 1890-1932. Med utgångspunkt i den förfackliga kampen, det vill säga innan statarna hade några formella sammanslutningsformer, är en forskningsuppgift i avhandlingen att följa statarna som arbetargrupp processuellt till tidpunkten för deras fackliga organisering. På så sätt är ambitionen att identifiera och förklara förändring över tid när det gäller statarnas kampformer (deras individuella och kollektiva handlingsutrymme). I linje med detta blir en annan forskningsuppgift att analysera hur statarna bedömde olika konfliktsituationer på storjordbruken i relation till sina husbönder och vilka handlingsalternativ de upplevde som realistiska i sin samtid. 

 

Research Areas:

  • Labour history
  • Agrarian history
  • Social history 
  • Contract-workers in agriculture

Generally, my research focuses labour history. In particular, I am interested in class relations in capitalist societies, the transition from feudalism to capitalism, the political development of the labor movement and union struggle in agrarian environments. In this way, the emergence of agrarian capitalism and the long-term consequences of this mode of production for various social classes are the key aspects of my research. Another ongoing theme in my research is how different types of working class groups perceived their material living conditions and possibly acted to change them.

Ongoing research 

In my ongoing dissertation project, I investigate rural contract-workers' (statare) pre-union struggle and union mobilization process in Stockholm County during the period around 1890-1932. A contract-worker was a married farmhand, who was employed on a yearly basis and received a wage consisting of money, food and housing. Based on the pre-union struggle, the task of the dissertation is to follow the contract-workers' as a labour group processually, until the time of their union organization. In other words, the ambition is to identify and explain change over time in terms of contract-workers struggles (their individual and collective space for action). In line with this ambition, the thesis will also analyze how contract-workers assessed different conflict situations on large-scale farms in relation to the landowners, as well as study which options for action they experienced as realistic in their contemporary times.