Docent
Rum: D884
Tel: 08-16 29 08
E-post: nils.edling@historia.su.se

Forskningsinriktning

 Mitt huvudsakliga forskningsintresse är modern politisk historia, primärt socialpolitik och besläktade ämnen under 1800- och 1900-talen. I centrum för mitt intresse står välfärdsstatens begreppshistoria, en omfattande studie som jag nyligen påbörjat och avser att ägna de närmaste åren åt. Den utgår från välfärdens centrala position i svensk politik, en position som den haft över lång tid. Men vad har välfärd betytt vid olika tidpunkter? Hur gick det till när välfärdspolitik, välfärdssamhälle och välfärdsstat blev nyckelbegrepp? Och hur har dessa olika nyckelbegrepp definierats över tid? De frågorna styr ”Kampen om välfärdsstaten”, en undersökning av välfärdens okända begreppshistoria 1850-2010. Projektet utgår från att välfärdsbegreppen är mångtydiga, föränderliga och omstridda nyckelbegrepp i politik och samhällsdebatt. Begrepp strukturerar problemformuleringar och dagordningar och de omstridda definitionerna bidrar aktivt till att sätta ramar för reformförslag och beslut. Den systematiska begreppshistoriska analysen klarlägger hur det moderna svenska samhällets centrala politiska begrepp, diskurser och dagordningar vuxit fram och förändrats över tid. Ett tidigt resultat från undersökningen är att välfärdsbegreppen, välfärdens politiska lösningar och samhälleliga former, varit mer omstridda än vad eftervärlden förstått. Det har hela tiden funnits tydliga och ibland även starka välfärdskritiska röster och ”välfärdsstaten”, ett ”fult ord”, hade länge svagt stöd och detta även bland förespråkare av breda sociala reformer.

Tidigare har jag arbetat med arbetslöshetens framväxt som politiskt, socialt och ekonomiskt problem i Danmark, Norge och Sverige 1850-1914 i ett komparativt perspektiv. Det projektet handlade om hur arbetslösheten avgränsades och fick ett bestämt innehåll genom statistik, arbetsförmedling och försäkring, alla tre nyheter som introducerades omkring 1900. Jag har även studerat agrart institutionsbyggande för vetenskap och förvaltning 1750-2000 med Skogs- och Lantbruksakademien som exempel.

Återkommande teman i min i vid mening välfärdsstatshistoriska forskning är komparationer och inte minst frågor om transfer. Den nordiska dimensionen - de många förbindelserna och det intensiva utbytet mellan länderna - är betydelsefull; transfern av problembeskrivningar, idéer och reformer ägde rum inom Norden och över hela den industrialiserande världen. Utforskandet av begreppens historiskt föränderliga innehåll och kunskapsproduktionens betydelse i politiken utgör två andra centrala perspektiv. Jag är därtill aktiv i det NordForsk-understödda excellensprojektet "The Nordic Welfare State - Historical Foundations and Future Challenges" (NCoE - NordWel, 2007-12) där jag är en av koordinatorna för verksamheten i Stockholm och medlem i ledningsgruppen.

Nyckelord: välfärdstatshistoria, begreppshistoria, socialpolitik, komparativ och transnationell historia, arbetslöshet, arbetsförmedling

 

Forskningsprojekt

Kampen om välfärdsstaten. Välfärdens begreppshistoria 1850-2010
Den nordiska arbetslösheten tar form. Arbetslöshet och socialpolitik i Danmark, Norge och Sverige 1850-1914. Läs mer här.

Valda publikationer

 Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900 [The National Home. Homestead Politics, Small Farming and Domesticity at the Turn of the Century 1900] (Carlsson förlag, Stockholm, 1996).

För modernäringens modernisering. Två studier av Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tillkomst och tidiga historia [Modernizing the Primary Industry. Two Studies in the Making and Early History of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry] (Stockholm, 2003).

"Statistik och arbetslöshetspolitik i skandinavisk arbetarrörelse omkring år 1900", i Arbeiderhistorie. Årbog for Arbeiderbevegelsens historie 2005 (Oslo).

"Universalism for the Working Class: Northern European Unemployment Insurance in the 20th Century", in Alexander Prenninger (ed.), Mercy or Right. Development of Social Security System, ITH-Tagungsberichte 39 (Wien, 2005).

"Limited Universalism: Unemployment Insurance in Northern Europe 1900-2000", in Niels Finn Christiansen, Klaus Petersen, Nils Edling & Per Haave (eds), The Nordic Model of Welfare - A Historic Reappraisal (Köpenhamn 2006).

"Regulating Unemployment the Continental Way. The Transfer of Innovations to Scandinavia 1890-1914", European Review of History 2008 (vol. 15:1).

"The Making of Nordic Unemployment: Experts and Public Policy in Denmark and Sweden 1890-1910", in Åsa Lundqvist & Klaus Petersen (eds), In Experts We Trust. Science, Knowledge and Developments of Nordic Welfare (Odense, 2010).