Ann-Judith Rabenschlag
Ann-Judith Rabenschlag

Fil. dr. Forskare (in english below)
E-post: ann-judith.rabenschlag@historia.su.se
Tel: 08 6747 109
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum D856
Disputerade i historia dec 2014, Stockholms Universitet och Södertörns högskola

Forskningsområden:

Modern politisk historia, tysk historia, diskursanalys, begreppshistoria

Pågående forskning:

Vad avses egentligen i den offentliga debatten med ”västerländsk identitet”? Detta undersöker jag i mitt aktuella forskningsprojekt som finansieras av det Svenska Vetenskapsrådet. Projektet använder den offentliga debatten i Tyskland från slutet av andra världskriget till idag som exempel. Projektet bygger på antagandet att identiteter skapas i ett samspel med motbegrepp och påstådda fiender. I den senaste tidens tyska debatt nämns framför allt två aktörer som påstådda fiender till västvärlden och dess värderingar: Islam och Ryssland under ledning av Vladimir Putin. Istället för att bli en del av denna debatt och diskutera huruvida islam och Ryssland faktiskt hotar västerländsk identitet vill detta projekt sätta debatten om västerländsk identitet i ett historiskt perspektiv. Detta görs i form av flera fallstudier och med hjälp av begreppshistoriska och diskursanalytiska verktyg.

Publikationer:

http://swepub.kb.se/hitlist?q=Rabenschlag&r=&f=&t=v&s=c&m=10

 

Ann-Judith Rabenschlag

PhD, postdoctoral researcher
E-mail
: ann-judith.rabenschlag@historia.su.se

Research Areas:

Modern and contemporary political history, German history, discourse analysis, conceptual history

Ongoing research:

“Western identity” is a frequently used key word in public debate. However, what does it actually mean? This is the leading question of my recent research project financed by the Swedish Research Council. The project deals with this question by using German public debate from the end of the Second World War up until today as example. It starts from the assumption that identities are shaped in an interplay with alleged opposites and enemies. The recent German debate focuses mainly on two alleged enemies to the Western world and its values: Islam and Putin’s Russia. Instead of becoming a part of this debate and discussing in how far Islam and Russia actually do represent a threat to Western identity this project intends to put the debate on Western identity into a historical perspective. This is done on the basis of several case studies and by means of analytical tools from both conceptual history and discourse analysis.

Publications:

http://swepub.kb.se/hitlist?q=Rabenschlag&r=&f=&t=v&s=c&m=10