Pär
 
 

Universitetslektor (docent) (in english below)
Rum: D 948
Tel: 08 16 33 89
E-post: par.frohnert@historia.su.se
Besöksadress: Campus Frescati, Södra huset, rum D 948

Allmänt:

Jag disputerade i historia år 1993 vid Stockholms universitet och blev docent vid Lunds universitet år 2000. Utifrån min forskning, undervisning och doktorandhandledning är mina kompetensområden i grova drag svensk flykting- och migrationshistoria under 1900-talet, tysk historia 1933-1945 med fokus på Förintelsen och tysk efterkrigshistoria med inriktning mot Förintelsen som kollektivt minne, samt svensk tidigmodern historia med inriktning på relationen mellan statsmakt och undersåtar.

Nuvarande forskningsområden:

  • Flyktingar och migration under 1900-talet (Sverige)
  • Förintelsen i västtysk/tysk historiekultur 1960-2000

1) Under våren 2017 avslutade jag ett uppdrag för Delegationen för migrationsstudier om invandringens historia; se nedan.

För närvarande forskar jag om flyktinghjälporganisationer i Sverige 1933-1945. Före 1939 fanns ingen statlig flyktinghjälp och så kallade flyktingkommittéer spelade en central roll både för att hjälpa flyktingar med att få uppehållstillstånd i Sverige och med deras försörjning.

Publikationer (urval):

(tillsammans med Mikael Byström), Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige. Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17). Kunskapsöversikt 2017:5. Statens offentliga utredningar.

“Social-democratic solidarity. The Labour Movement Refugee Relief, refugees, and the Swedish state, 1933-1945”, i Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930-2000 (2013)

Ett viktigt resultat av det projekt i vilket min forskning ingår är antologin Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930-2000 (2013). Mikael Byström och jag var redaktörer. I antologin ingår artiklar kring svensk flykting- och migrationshistoria och även europeiska utblickar.

”’De behöva en fast hand över sig’. Missionsförbundet, Israelsmissionen och de judiska flyktingarna 1939-1945”, i En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950 (2008)

Nyckelord: Flyktingar, Nazi-Tyskland, flyktinghjälporganisationer, flyktingmottagande, svensk flykting- och migrationspolitik 1930-2000

2) Mitt andra forskningsområde handlar om hur det västtyska/tyska veckomagasinet Der SPIEGEL har hanterat Förintelsen som fenomen och historiskt minne. Teoretiska utgångspunkter är historiekultur och historiemedvetande samt en typologi kring historiebruk.

Publikationer:

”Rättegången som gjorde Auschwitz till ett etablerat faktum för tyskarna”, Respons: recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap. (2015)

“”We Want to Learn from the Past”. The Holocaust in German History Schoolbooks before and after the Reunification”, i The Holocaust on Post-War Battlefields. Genocide as Historical Culture, Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, red. (2006)

“The Presence of the Holocaust. Vergangenheitsbewältigung in West Germany, East Germany and Austria”, i Echoes of the Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe, Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, red. (2003)

Nyckelord: Holocaust memory, tysk historiekultur, massmedia, historiebruk

Avslutad forskning

Jag startade min forskargärning inom tidigmodern historia. Avhandlingen Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775 (1993) behandlade lokal förvaltning på landsbygden som en mötesyta mellan statsmakt och undersåtar. I anslutning till avhandlingen hade jag också skrivit en större översikt över svensk administration under frihetstiden (1985) som fortfarande är aktuell.

Jag har medverkat i ett tyskt rättshistoriskt projekt om europeisk politilagstiftning under tidigmodern tid där jag ansvarade för Sverige. ”Politi” avsåg ungefär ”god ordning” och var ett centralt begrepp i rätts- och samhällsdiskursen.

Publikation:
Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit. (Herausgegeben von Karl Härter und Michael Stolleis). Band 12. Kungariket Sverige och hertigdömena Pommern och Mecklenburg. Utgivet av Karl Härter, Jörg Zapnik och Pär Frohnert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2017.

Publikationer

Länk till litteraturlista från Swepub (Kungliga biblioteket)

 


Pär Frohnert

Actual position: Associate professor
Email: par.frohnert@historia.su.se
Phone: 46-(0)8-163389
Street address: Campus Frescati, Södra huset, D 948

PhD in history in 1993, Stockholm University

In general:

I made my PhD in history in 1993 at Stockholm University and was appointed associate professor at Lund University in 2000. My research, teaching and tutoring of PhD-students has developed my areas of competence. These are Swedish refugee and migration history during the 20th century, German history 1933-1945 with the focus on the Holocaust, and German and international postwar history with a concentration on the Holocaust as a historical memory, and Swedish early modern history with the focus on the relation between state and subjects.

Present research areas:

  • Refugees and migration during the 20th century (Sweden)
  • The Holocaust in West German/German historical culture, 1960-2000

 

1) In 2017 I concluded a commission for The Migration Studies Delegation; see below.

At the present I’m chiefly doing research on refugee relief organisations in Sweden 1933-1945. Before 1939 there was no state refugee relief and so called “refugee committees” played a crucial role both in order to help refugees obtaining a residence permit in Sweden and with their provision.

Publications (selection):

(together with Mikael Byström), Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige. Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17). Kunskapsöversikt 2017:5. Statens offentliga utredningar.

“Social-democratic solidarity. The Labour Movement Refugee Relief, refugees, and the Swedish state, 1933-1945”, i Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930-2000 (2013)

The anthology Reaching a State of Hope. Refugees, Immigrants and the Swedish Welfare State, 1930-2000 (2013) which Mikael Byström and I edited. The anthology contains articles on Swedish refugee and migration history and also European contributions.

”’De behöva en fast hand över sig’. Missionsförbundet, Israelsmissionen och de judiska flyktingarna 1939-1945”, i En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950 (2008)

Key words: refugees, Nazi Germany, refugee relief organisations, refugee reception, Swedish refugee and migration policy 1930-2000

2) My second research area deals with how the West German/German weekly magazine Der SPIEGEL has dealt with the Holocaust as an event and as a historical memory. Theoretical starting points are historical culture and historical consciousness as well as a typology on the uses of history.

Publications:

”Rättegången som gjorde Auschwitz till ett etablerat faktum för tyskarna”, Respons: recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap. (2015)

“”We Want to Learn from the Past”. The Holocaust in German History Schoolbooks before and after the Reunification”, i The Holocaust on Post-War Battlefields. Genocide as Historical Culture, Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, eds. (2006)

“The Presence of the Holocaust. Vergangenheitsbewältigung in West Germany, East Germany and Austria”, i Echoes of the Holocaust. Historical Cultures in Contemporary Europe, Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, eds. (2003)

Key words: Holocaust memory, German historical culture, mass medium, uses of history

Completed research

I started my research work within early modern history. My dissertation Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 1719-1775(= The taxes of the state and the peasant’s bread. The local administration and the peasants in Sweden 1719-1775) (1993) dealt with local administration in the countryside as a surface of contact between state and subjects. In connection to the dissertation I also wrote a larger survey on Swedish administration during the Age of liberty (1985) which still is relevant.

I have participated in a German legal history project on early modern European legislation within “police” (German ‘Policey’, Swedish ’politi’). “Politi” meant something like “good order” and was a central concept in contemporaneous legal and societal discourse.

Publication:

Repertorium der Policeyordnungen der Frühen Neuzeit. (Herausgegeben von Karl Härter und Michael Stolleis). Band 12. Kungariket Sverige och hertigdömena Pommern och Mecklenburg. Utgivet av Karl Härter, Jörg Zapnik och Pär Frohnert, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main (2017)

List of all publications:

Link to Swepub (National library of Sweden)