Universitetsadjunkt i historiedidaktik
Doktorand
Tel: 08-120 766 80
E-post: anders.sjobrandt@historia.su.se

 

Forskningsinriktning

Den övergripande målsättningen med min forskning är att studera förändringsprocessen i Stockholm under 1950- och 60-talen ur ett kulturhistoriskt berättelseperspektiv. I min undersökning kommer jag att analysera värderingar, bakomliggande drivkrafter, visioner, retorik och motretorik bakom den stora cityregleringen. Jag vill fånga de samhälleliga aktörernas tanke- och föreställningsvärldar och studera opinionsbildningen; hur media speglade samhällsklimatet och hur media blev budbärare av rådande ideal. Analysen bygger på ett berättelseperspektiv där olika intressens legitimerande berättelser kommer att ställas mot varandra. Jag vill bl.a. undersöka i hur stor omfattning eftervärldens sätt att beskriva Stockholms omdaning sammanföll med den bild som de ansvariga aktivt arbetade för att framställa och distribuera. Utgångspunkten är således en händelse, omdaningen av Stockholm, skildrad genom fyra olika berättelser. Jag har för avsikt att visa:
1. hur dåtidens makthavare, genom media och på andra sätt, för allmänheten presenterade sin berättelse och sina ideal om hur det framtida Stockholm borde se ut och hur detta skulle förverkligas,
2. hur motståndarna formulerade sin motberättelse,
3. hur den 'vanlige' medborgarens röst kom till tals och
4. hur den nutida synen på/tolkningen av det som hände för 50-60 år sedan ser ut.

Nyckelord: Stockholm, förändringsprocess, berättelser, retorik, föreställningsvärldar

Forskningsprojekt

Urbanhistoria
Prel. titel på min avhandling: Att riva eller inte riva mer? Fyra berättelser om omdaningen av Stockholm under 1950- och 60-talen.

Valda publikationer

Sjöbrandt, Anders & Sylvén, Björn: Stockholm - staden som försvann del 1, Natur & Kultur, 2000, ISNB 91-27-35225-0

Sjöbrandt, Anders & Sylvén, Björn: Stockholm - staden som försvann del 2, Natur & Kultur, 2002, ISNB 91-27-35408-3

Ytterligare information: Jag har sedan 1998 undervisat i historiedidaktik för blivande högstadie- och gymnasielärare i historia.