Sven Lilja
 
 

Professor emeritus i historia med inriktning mot Stockholms historia
E-post:svenlilja33@gmail.com

 

Forskningsinriktning

Min allmänna forskningsinriktning har i huvudsak varit urbanhistoria och miljöhistoria. Sedan jag tillträdde stockholmsprofessuren 2005 har mina forskningar och mitt författarskap framför allt varit koncentrerade på Stockholms miljöhistoria, där jag för närvarande har två huvudinriktningar; dels stadens miljöhistoria över ett längre tidsperspektiv från medeltid till idag, dels miljöpolitikens intåg i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden. Tyngdpunkten i det första temat har legat på generella miljöhistoriska översikter samt tematiska studier kring stadens luft- och klimathistoria, men jag planerar att gå vidare med studier kring andra miljöhistoriska teman. Inom det andra temat har jag studerat de stockholmska miljöpartiernas betydelse i fullmäktige från 1960-talet till idag samt miljöbegreppets inmarsch i stadens politiska retorik 1960-1980.

Verksamhetsberättelse för professur i Stockholms historia, 2010-11 (2005-2011) (253 Kb)

Inom ramen för min mer renodlat miljöhistoriska inriktning håller jag och mina projektkamrater just nu på att avsluta rapporteringen av ett miljöhistoriskt projekt, Förmoderna kustmiljöer, som handlar om kustområden vid Östersjön utifrån miljöhistoriska och ekologiska problemställningar. Utöver att jag varit projektledare har mina projektbidrag handlat om sambandet mellan klimat och lokala skördeutfall i Estland och längs Södermanlands kust.

Min allmänna urbanhistoriska inriktning har främst varit inriktad mot en kvantitativ kartläggning av urbaniseringsprocessen i Sverige med Finland. Jag arbetar också med en liknande kartläggning av de ledande Östersjöstaternas befolkningsstyrka och urbaniseringsnivå som strukturella maktresurser under tidigmodern tid. På grund av nya arbetsuppgifter bedrivs detta projekt nu på en lågintensiv nivå.

Nyckelord: Stockholm, miljöhistoria, miljöpolitik, urbanhistoria, kustmiljöer, östersjöområdet

Forskningsprojekt

a) Stockholms miljöhistoria.

b) Miljöpolitiken i Stockholms fullmäktige under efterkrigstiden.

c) Förmoderna kustmiljöer. Naturresurser, klimat och samhälle vid östersjökusten före 1800 - ett miljöhistoriskt projekt.

d) Peoples, Towns, and States. Structural Power Resources and State Power in the Scando-Baltic Region (1500-1820).

Valda publikationer

Böcker

Kalmar under Gustav Vasa och hans söner. (Diss) Kalmar 1983.

Historia i tiden. (Studentlitteratur) Lund 1989.

Städernas folkmängd och tillväxt - Sverige med Finland ca 1570-tal till 1810-tal (Historisk tätortsstatistik, del 2. Stads- och kommunhistoriska institutet) Stockholm 1996

Tjuvehål och stolta städer. Urbaniseringens kronologi och geografi i Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal. (Studier i stads- och kommunhistoria 20) Stockholm 2000.

Europa, Sverige, Världen. Euroepisk integration och expansion 1500-1800. (Studentlitteratur.) Lund 2001.

Antologier

Människan anpassaren - människan överskridaren . Natur, bebyggelse och resursutnyttjande från sen järnålder till 1700-tal med särskild hänsyn till östra Mellansverige och Södermanlands kust. (Södertörns högskola. Research reports 2006:4. Projektet Förmoderna skärgårdsmiljöer 1. ) 2006.

Leva vid Östersjöns kust/Living by the Baltic Sea. En antologi om resursutnyttjande på båda sidor om Östersjön ca 800-1800. (Södertörns högskola. Research reports 2008:3. Rapport 2 från projektet Förmoderna kustmiljöer.) 2008.

Artiklar

"Peoples, towns and states. Structural power resources and state power in the Scando-Baltic region (1500-1820)." (Hanno Brand and Leos Müller (eds.), The Dynamics of Economic Culture in the North Sea- and the Baltic Region in the Late Middle Ages and Early Modern Period.) Hilversum 2007.

"Miljöpartier i stockholmspolitiken 1966-2006." (Gullberg, A och Lilja, S. red., Makten i Stockholm. Stockholms politiska samtidshistoria - partier, politik och omvärld under efterkrigstiden. Stockholmsmonografier Stockholmia Förlag 2008)

"En grön historia. Stockholm i ett ekologiskt perspektiv" (Ulf Sörensson, red. Stockholm den gröna storstaden. St Eriks Årsbok Stockholm 2009.