De historiska institutionerna vid Stockholms och Uppsala universitet inledde 2008 ett samarbete kring utbildning på forskarnivå. Samarbetet bygger på ett samordnat kursutbud, gemensamma doktoranddagar, gemensamma seminarier och utbyte av handledartjänster. Från och med hösten 2010 kommer samarbetet även att inkludera samordnad antagning.

I det samordnade kursutbudet ingår följande kurser:

Introduktionskurs, 4,5 hp

Denna kurs avser att ge en allmän introduktion till utbildningen på forskarnivå. Kursen ges tidigt varje år och undervisningen delas mellan de Historiska institutionerna i Stockholm och Uppsala.
Schema Introduktionskurs VT2015 (191 Kb)

Tillämpad teori. Nätbaserad kurs, 7,5 hp.

Syftet med kursen är utveckla doktorandernas förmåga att aktivt tillämpa teori i konkret forskningsarbete. Doktorand som önskar delta i kursen ska senast 2 september, 2019, anmäla sig till Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se .

Läs mer om kursen här.

Historisk teori och historiska klassiker, 7,5 hp

Denna kurs är inriktad på att ge fördjupad insikt i historieämnets empiriska och teoretiska utveckling sedan 1800-talet och fram till idag. Kursen ges (normalt varje vårtermin) av Historiska institutionen i Uppsala. .
Classic writings on the theory of history (VT 2015) (134 Kb)

Metodkurs i historiska vetenskaper, 7,5 hp

Denna kurs ger insikter i kvalitativa och kvantitativa metoder. Kursen bör genomgås i början av studierna. Kursen ges varje hösttermin av Historiska institutionen i Stockholm.

Ny antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia vid Stockholms och Uppsala universitet (2015).