Att påbörja forskarstudier vid vår institution är eftertraktat! Varje år har vi många kvalificerade sökande.

Read about our PhD program in English.

Frågor och svar (13 Kb)

Forskningsplan, ett exempel (138 Kb)

Behörighet

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier, varav tre ska användas till avhandlingsarbete och ett till kursläsning. Doktoranden har rätt till två handledare under utbildningstiden.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som dels uppfyller villkoren för grundläggande behörighet, dels har den särskilda behörighet som fakultetsnämnden har föreskrivit. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. (jfr SFS 2006:1053, HF 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (jfr SFS 2006:1053, HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet för utbildning på forskarnivå i historia har den som skrivit ett godkänt examensarbete på avancerad nivå i historia, eller i annat ämne med relevant (dvs. historisk) ämnesinriktning. För sökande med examen tagen före 1 juli 2007 krävs i stället godkänd D-uppsats.

För behörighet krävs även att den sökande behärskar engelska. Utbildningen sker i huvudsak på svenska. Sökande vars första språk inte är svenska bereds möjlighet att delta i svenskundervisning.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

(Se antagningsordning - länk nedan)

Utlysning och ansökan

Utlysning av platser inom utbildning på forskarnivå sker genom annonsering på institutionernas hemsidor och genom kungörelser på universitetens hemsidor (www.uu.se; www.su.se). Utlysning sker ca 15 mars, och ansökan ska vara registrator till handa senast 15 april.

Beslut om antagning fattas i juni. Doktorandtjänsterna påbörjas normalt 1 september. Startdatum kan diskuteras (med institutionens prefekt).

Till ansökan, som görs på Stockholms universitets webbsida, skall bifogas:

 1. Sammanfattande meritförteckning (CV).
 2. Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
 3. Kandidat-/C-uppsats
 4. Examensarbete på avancerad nivå, eller D-uppsats
 5. I förekommande fall ytterligare en relevant publicerad vetenskaplig skrift/text
 6. En forskningsplan om ca 6 sidor.
 7. En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.
 8. I de fall där det inte av ansökningshandlingarna tydligt framgår att den sökande uppfyller språkkunskapskraven som anges i Antagningsordningen ska dessa särskilt styrkas (i svenska, alternativt danska eller norska, samt i engelska).

Forskningsplanen ska innehålla problemformulering/-ar och en skiss över hur forskningsarbetet ska genomföras. Planen bedöms med avseende på

 • Relevans
 • Originalitet
 • Genomförbarhet inom given tidsram (d.v.s. under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid).

Planen skall vara egenhändigt författad av den sökande.

Antagning till utbildning på forskarnivå, och därmed sammanhängande fördelning av studiestöd, sker i öppenhet och i konkurrens. Beslut om antagning fattas av respektive institutionsstyrelse efter behandling i en särskild, för institutionerna gemensam antagningsnämnd.

Finansiering

En antagning till utbildningen förutsätter finansiering från start, antingen genom extern finansiering eller egen, godkänd finansiering.

Den som har antagits till utbildningen och samtidigt beviljats medel erhåller doktorandtjänst under 48 månader.

Utlysning av studiestöd

Humanistiska fakultetens utlysning av studiestöd till forskarutbildning läggs ut här i samband med ansökningsperioden på hösten.