Forskarutbildningen i historia har till mål att ge en teoretisk, metodisk och kunskapsmässig skolning så att den färdiga doktorn självständigt ska kunna utöva vetenskaplig historisk forskning och göra kvalificerade insatser inom skilda områden av yrkeslivet såsom undervisningsväsendet, förvaltning, kultursektorn, massmedia och förlagsverksamhet.

Utbildningen på forskarnivå vid Historiska institutionen är livaktig och håller mycket hög standard. Kvaliteten avspeglas inte minst i vetenskapliga utmärkelser för framlagda doktorsavhandlingar och de nydisputerades framgångar på arbetsmarknaden. Våra cirka 30 doktorander bedriver avancerad forskning och står för en viktig del av institutionens samlade forskningsresultat. De flesta redovisar sin forskning på personliga hemsidor, länkade från listan Forskare

Sedan höstterminen 2007 har institutionen anpassat sin undervisning efter Bolognaprocessen. För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs fullgjorda kurser om minst 240 högskolepoäng, var av minst 60 hp på avancerad nivå och genomgången magisterkurs i historia eller närliggande ämne.

Studierektor är professor Johnny Wijk, tel. 16 33 33 e-post johnny.wijk@historia.su.se. Mottagning efter överenskommelse.

Historiska institutionen har följande samarbeten kring forskarutbildning i historia:

Forskarskola i historia Stockholm-Uppsala