1900-talet präglades av en formlig explosion av idrottsutövare, idrottsföreningar och idrottsanläggningar. Denna expansion stöddes av stat och kommun med frikostiga medel och motiverades med att idrotten var samhällsnyttig. Först i slutet av seklet började denna nytta ifrågasättas. Även näringslivet intresserade sig allt mer för idrott, även för barn- och ungdomsidrott.

I föredraget diskuteras hur olika intressen i Stockholm med olika argument har motiverat den offentliga satsningen på idrotten.

Paul Sjöblom
Paul Sjöblom

Paul Sjöblom är forskare och lärare i idrottens historia och har i synnerhet intresserat sig för idrottspolitikens och föreningslivets historia.

Ett arrangemang i samarbete ABF-Stockholm.