Forskare: Eva Kingsepp.

Projektets hela titel: ”Främmande minnen i folkhemmet? En studie av utomeuropeisk populärhistoria om Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen ur ett svenskt perspektiv”.

Trots att det andra världskriget var en global konflikt som på olika sätt också berörde befolkningen i flera länder i såväl Afrika som Asien är deras perspektiv – med undantag framför allt för Japan – så gott som okända för de flesta i västvärlden. Detta återspeglas inte minst i populärkulturens skildringar, där till exempel kriget i Nordafrika i princip handlar om pansarslag i en annars folktom öken. En annan klichébild är den av araber och/eller muslimer som kollaboratörer och sympatisörer med Nazityskland.

Medan det första temat i hög grad bygger på kolonialistiska värderingar har temat ”muslimer=nazister” kommit att få ett viktigt inflytande på dagens diskurs kring islamofobi. Idag återfinns det i synnerhet på islamkritiska bloggar och i diskussionsforum, men det har sedan länge en förankring i den västerländska populärkulturen. I projektet ”Främmande minnen i folkhemmet?” undersöker jag hur andra världskriget och kopplingar mellan Nazityskland och araber/muslimer förekommer i dagens svenska historiebruk. En viktig del utgörs av intervjuer med gymnasielever med familjebakgrund i MENA-regionen (Mellanöstern/Nordafrika) och deras lärare.

Projektet, som pågår under två år (2012-2013), är finansierat av Anna Ahlström och Ellen Terserus Stiftelse. Resultatet kommer att presenteras dels i en populärvetenskapligt hållen monografi på svenska, dels i artiklar i internationella tidskrifter.

Läs mer om projektet i denna bilaga: Postdocprojekt "Främmande minnen i folkhemmet?" (139 Kb)

 Läs  mer om Eva Kingsepps forskning.