Svensk politik och samhällelig självförståelse är i mycket uppbyggd kring välfärd. Välfärd är centralt och har haft den positionen över lång tid. Men vad har välfärd betytt vid olika tidpunkter? Och hur gick det till när välfärdspolitik, välfärdssamhälle och välfärdsstat blev nyckelbegrepp? Hur har dessa begrepp definierats över tid?

De frågorna styr ”Kampen om välfärdsstaten” som klarlägger och analyserar de skiftande betydelser och användningssätt som de i högsta grad samtidsaktuella välfärdsbegreppen har sett sedan mitten av 1800-talet.

Projektet utgår från att begrepp är mångtydiga och omstridda eftersom olika politiska och samhälleliga aktörer lägger in olika innebörder i dem och har olika visioner, planer och reformer för framtidens samhälle. Politik kan på så vis ses som en kamp om framtiden, om nyckelbegreppen som styr reformernas riktning och innehåll, en kamp om problemformuleringar och tolkningsföreträden. Välfärdsbegreppen är sådana nyckelbegrepp, föremål för kontinuerlig diskussion och debatt och öppna för olika konkurrerande tolkningar.

Den systematiska historiska analysen ger kunskap om hur ”socialpolitik” och ”välfärd” har definierats och förståtts över tid. Sådana studier saknas och det kan tyckas märkligt med tanke välfärdsstatens enorma betydelse inom snart sagt alla områden och i alla bemärkelser. På så vis tillför den historiska analysen viktig kunskap till den politiska historien och till vår historiskt framvuxna och föränderliga förståelse av dagens samhälle och politik.

Läs mer i denna Projektbeskrivning (270 Kb) .

Läs mer om Nils Edlings forskning.