Den fullständiga titeln är: De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660–1682.

Spikblad

1600-talets politiska historia har länge handlat om maktkampen mellan adel och kungamakt. I denna avhandling studeras i stället de ofrälse ståndens politik i frågor som rörde maktfördelningen i riket. Den visar att de ofrälse inte var så underdåniga kungamakten som man hittills antagit: snarare visar de en betydande flexibilitet mellan offensiva krav och patriarkal underdånighet, beroende på vilka styrkeförhållanden som rådde.

I avhandlingen analyseras också de spelregler som styrde riksdagen samt de ofrälse ståndens organisatoriska förutsättningar. Slutligen diskuteras orsakerna till att riksdagen och andra parlament lyckades överleva i ett alltmer absolutistiskt Europa − och därmed lade grunden till den moderna representativa demokratin.

Disputationen är fredagen den 25/1 2013 kl. 13.00 i DeGeersalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Karta

Opponent: docent Henrik Ågren, ISAK, Linköpings universitet.