Del av Gustav Vasas triumftavlor, akvarellkopia av Jakob Wendelius 1722.
Del av Gustav Vasas triumftavlor, akvarellkopia av Jakob Wendelius 1722.

I äldre tider var krigsförberedelser en central fråga för de politiska gemenskaperna. Martin Neuding Skoog, som nyligen försvarade sin avhandling i historia, I Rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450–1550, vid Stockholms universitet, undersöker hur samhällets militära institutioner fungerade och förändrades vid medeltidens slut och värderar vilka följder förändringen fick för den längre politiska utvecklingen. Han fokuserar på sambandet mellan krig och samhällsförändring.

Martin Neuding Skoog
Martin Neuding Skoog

– Genom att studera krigsförberedelser, krig och militär organisation under 100 år, mellan 1450 och 1550, presenterar jag en ny bild av hur det svenska samhället förändrades, säger Martin Neuding Skoog, historiker vid Stockholms universitet.

Skiftet mellan medeltid och tidig modern tid

I svensk historieskrivning representerar år 1521 en skarp gräns mellan medeltiden och den tidigmoderna perioden. I sin forskning behandlar Martin Neuding Skoog århundradet 1450–1550 som en sammanhållen period och lyfter fram skiftet från ett senmedeltida till ett tidigmodernt militärpolitiskt system i Sverige.

Perioden karakteriseras av återkommande militära kriser som tvingade fram nya lösningar på rikets försvarpolitiska problem. Som en konsekvens av krigen förändrades statens funktion. Från att tidigare endast ha koordinerat samhällets militära resurser började staten under Vasatiden också att själv organisera dessa resurser.

Del av Gustav Vasas triumftavlor, akvarellkopia av Jakob Wendelius 1722.
Del av Gustav Vasas triumftavlor, akvarellkopia av Jakob Wendelius 1722.

Konsekvens av Gustav Vasas krigsorganisation

I undersökningen studeras hur centraliserad våldsutövning organiserades i ett samhälle med en svag stat, och vilka politiska konsekvenser Gustav Vasas (1521–1560) centralisering av de militära institutionerna fick. Här behandlas hur fördelningen av resurser och militär kompetens såg ut, rekryteringen, krigsfinansieringen samt hur regenternas koordinering av militära resurser fungerade.

Martin Neuding Skoog tittar på hur bondeuppbåden var organiserade, hur städerna deltog med kårer i periodens krig, och hur frälsets militära hierarkier var organiserade. Han tar upp de krigiska senmedeltida biskoparna och den svenska reformationens militär-politiska bakgrund. Dessutom studeras regenternas egna följen och framväxten av en kunglig armé under Gustav Vasas tid.

Avhandlingen behandlar hur Sverige påverkades av av de geopolitiska förhållandena i östersjöområdet. Vid slutet av 1400-talet började regenterna utnyttja den internationella legomarknaden för militära tjänster. Dessa militära entreprenörers organisation fick stå som modell när Gustav Vasa reformerade den inhemska krigsmakten.

Martin Neuding Skoog presenterar i sin avhandling för första gången en samlad och detaljerad bild av periodens militära och politiska förändringar i Sverige.

Bokomslag: I rikets tjänst
Bokomslag: I rikets tjänst

Mer information

Martin Neuding Skoog, fil. dr. i historia
Disputerade den 23 mars, 2018
Avhandlingens titel: I Rikets tjänst – Krig, stat och samhälle i Sverige 1450–1550
Utgiven av Förlaget Augusti, 2018
Länk till forskarpresentation här.
e-post: martin.skoog@historia.su.se