Du inleder då din utbildning med att läsa Historia I och Historia II tillsammans med våra andra grundstudenter. Under dessa två terminer ligger fokus på studier i historieämnet. Det finns dock ett par delkurser under detta läsår som har en historiedidaktisk inriktning, och lärarstudenter bildar vanligen egna seminariegrupper.

Under termin 3 läser du kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna och gör även din första VFU-praktik.

Termin 4, 5 och 7 ägnas åt studier i det andraämne du har valt. Termin 6 består av Utbildningsvetenskaplig kärna och en andra period av VFU-praktik.

Därefter kommer du tillbaka till Historiska institutionen för termin 8, kandidatnivån i historia (Historia III). Den innehåller bland annat ett större eget uppsatsarbete samt en historisk teori- och metodkurs.

Efter en sista termin av Utbildningsvetenskaplig kärna och VFU-praktik återvänder du till oss för den tionde och sista terminen. Historia IV är en utbildning som endast ges för våra lärarstudenter, och präglas av ett genomgående fokus på historiedidaktik och historiebruk.

Om du i ämneslärarprogrammet läser gymnasieinriktningen med historia som andraämne läser du istället Historia I, II och III under terminerna 4, 5 och 7.