Kursplan/utbildningsplan

Av kursplanen (för kurs) eller utbildningsplanen (för program) framgår bl.a. kursens/programmets förkunskapskrav, huvudsakligt innehåll, mål samt undervisnings- och examinationsformer. Kursplaner/utbildningsplaner hittar du i Universitetets utbildningskatalog

Kursbeskrivning

För varje kurs finns dessutom en kursbeskrivning som övergripande beskriver innehållet i hela kursen, inklusive litteraturansvisningar, samt delkursbeskrivningar som mer ingående beskriver respektive delkurs och dess målsättningar och betygskriterier, det vill säga vad studenterna förväntas lära sig och vad som krävs för att uppnå ett visst betyg på kursen. Kursbeskrivningen ligger på Historiska institutionens hemsida medan delkursbeskrivningarna läggs ut på lärplattformen Mondo.

Schema och närvaro

Om undervisningen är obligatorisk framgår det av schemat. Vi rekommenderar starkt att du deltar även i den frivilliga undervisningen! Schema finns på respektive kurssida på hemsidan (oftast via länk) och/eller i Mondo. ”Dagens schema” visar schemat för alla kurser som ges den dagen, på en TV-skärm vid hissarna på plan 9 i Hus D. Det kan bli ändringar i ditt schema. Kontrollera därför gärna regelbundet Mondo och Dagens schema. Sök schema: https://se.timeedit.net/web/su/db1/

Kurslitteratur

Du bör i så stor utsträckning som möjligt köpa kurslitteraturen, eftersom Universitetsbibliotekets kursbibliotek bara håller några låneexemplar (kurslitteratur på avancerad nivå finns inte i kursbiblioteket utan i de vanliga samlingarna). Du kan inte garanteras att den bok du vill låna finns tillgänglig när du behöver den. Tänk även
på att biblioteket byggs om under 2013 och 2014 och att tillgängligheten minskar. Dessutom ges bara veckolån. Enstaka böcker kan finnas att låna på vanliga folkbibliotek.

Du kan köpa böcker hos Akademibokhandeln i Allhuset, Frescati, där institutionens textkompendier också säljs. Hittar du inte en bok, fråga i informationsdisken. Några andra större bokhandlare i Stockholm kan också sälja kurslitteratur. Om du tänker handla via nätet, tänk på att leveranstiden för utländsk litteratur kan vara mycket lång.

Begagnad kurslitteratur kan köpas och säljas i Campusbutiken- andrahandsbokhandeln i Allhuset, eller via lappar uppsatta på anslagstavlan "Historiska institutionen" i Hus D, på plan 3 vid Hörsal 7.

Om det står i litteraturlistan att en artikel finns som elektronisk resurs är den nåbar via internet. Många elektroniska tidskrifter och böcker är tillgängliga via universitetsbiblioteket. Logga in via www.mitt.su.se, gå till Universitetsbiblioteket, klicka i målgruppsingång Student t.h. och sedan i E-resurser t.v.

Det kan bli ändringar i din kurslitteratur. Kontrollera därför regelbundet din kurssida och Mondo.